دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۱

سرمقاله روزنامه قدس

مخاطب سخنان رهبری که بود؟

ایمان شمسایی

شمسایی

سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی همه ســاله تکلیف و حجت را برای مسئولان و کارگزاران نظام روشن می کند که چه باید بکنند و اولویت های ســال چیست. هر ساله رهبر معظم انقلاب در اول فروردین با تشریح مســائل جاری کشور، مشکلات و آســیب های پیش روی نظام را برمی شمرند و خاطرنشــان می کنند که چرا این نام برای سال انتخاب شــده است.

قدس آنلاین - سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی همه ســاله تکلیف و حجت را برای مسئولان و کارگزاران نظام روشن می کند که چه باید بکنند و اولویت های ســال چیست. هر ساله رهبر معظم انقلاب در اول فروردین با تشریح مســائل جاری کشور، مشکلات و آســیب های پیش روی نظام را برمی شمرند و خاطرنشــان می کنند که چرا این نام برای سال انتخاب شــده است. اما امسال علاوه بر بیان آسیب های موجود و تبیین شعار سال، به مصادیق و ریزبرنامه های مطلوب برای کشور در حوزه اقتصادی اشــاره کردند که در این میان ذکر چند نکته ضروری است.

۱ -رهبر معظم انقلاب دهه چهارم انقلاب را دهه «پیشرفت و عدالت» نام نهاده اند و عناوین سال های گذشته همچون امسال، حول محور اقتصاد و معیشت است. اصلاح الگوی مصرف، کار مضاعف همت مضاعف، اقتصاد مقاومتی اقدام و عمــل، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و... از جمله عناوینی است که اقتصادی بودن، نقطه مشترک آن هاست و همگی با مقوله پیشرفت و عدالت، ارتباط مستقیم دارند.

سازندگی، حرف اول مدیران کشور در دوران پــس از جنگ بــود که پیاده شــدن برخی مدل هــای غربی و بعضاً صدمه دیدن قشــر آسیب پذیر و فرودســت جامعه، انقلاب را از آرمان های خود در مقولــه عدالت اجتماعی دور کرد. اگر قرار بود با هر قیمتی به پیشرفت برسیم دیگر چه نیازی به انقلاب و جمهوری اسلامی بود و قطعاً پیشرفت و سازندگی که با ثروتمندتر شدن ثروتمندان به قیمت فقیرتر شدن فقرا همراه باشد، مطلوب نظام اسلامی نیســت. رهبر انقلاب این مســئله را بارها در سخنان خود در ســال های سازندگی تأکید کردند و این روزها نیــز توجه به محرومان و مستضعفان جامعه را گوشزد می کنند. در ایــن میــان اما عامل خارجــی تحریم و محدودیت های کشــور برای تجــارت آزاد با دیگر کشورها، مزید بر علت شد تا اقتصاد از اهمیت فزون تری برخوردار شود. اینجا بود که کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» وارد ادبیات سیاسی کشور شد تا راه برون رفت از خدعه دشمنان، نشان داده شود. اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصادی نیســت و اتــکای آن به درون کشــور و ظرفیت های داخلی است.

۲ -رهبر انقلاب امســال گویا برای کارگزاران نظام ســخن می گفتند. آن ها که فرمایشات معظم له را در طول سال مرور می کنند، واقفند که لحن ســخنان ایشان با مسئولان و مردم، متفاوت است. این تفاوت نه از جایگاه فرق قائل شدن بین آن هاســت، بلکه بحث های کاری برای کارگزاران، متفاوت با عموم مردم است. اما اول فروردین ۹۶، لحن رهبر انقلاب شبیه به سخنانشــان در جمع کارگزاران نظام بود. برشمردن نقاط قوت و ضعف دولت و بحث های تخصصی چــون طریقه صحیح اســتفاده از صندوق ذخیره ارزی، پرهیز از خام فروشــی، توجه به بنگاه های زود بازده و نظارت مستمر بر آن ها، نکاتی بود که شاید کمتر در دیدارهای عمومی رهبر انقلاب شــنیده می شد. ایشان شــاید از این لحن و بیان، دو منظور داشتند؛ نخست آن که روی سخن علاوه بر کارگزاران با مردم نیز بود. آن جا که فرمودند تنها نباید از مسئولان انتظار داشت و شعار سال و توجه به مؤلفه های پیشرفت و اقتصاد مقاومتی، وظیفه همگان است. دیگر اینکه رهبر انقلاب، مردم را شاهد بر گوشزد کردن نکات مهم به مسئولان نظام دانســتند و در حضور مردم، با مسئولان اتمام حجت کردند.

۳ -امســال نــکات بین المللی و سیاســت خارجی به صورت محدود و حتی نزدیک به صفر از ســوی ایشان مورد توجه قرار گرفت. شاید دلیل این مسأله، تمرکز بیشتر بر مسأله اقتصاد بود و اینکه اگر چه مسبب بخشی از مشکلات، تحریم ها و عوامل خارجی هستند، اما راه حل، تماماً در کشور وجود دارد و نباید دولتمردان و نخبگان جامعه، صرفاً به دنبال راه حل های تعاملی و غربی باشند. تعامل با دنیا خوب اســت و ایران اســلامی با دنیا به جز متجاوزان و ظالمان، ســر ستیز ندارد اما نباید فوراً راه برون رفت از مشکلات و بهبود معیشت مردم را به دنیا گره زد. راه حل ها در داخل موجودند و رهبر انقلاب یک به یک آن ها را برشمردند.

۴ -اکنون نوبت ماســت که به وظیفه خود عمل کنیم؛ همانگونه که ایشــان فرمودند، قرار نیســت تنها از مســئولان توقع داشته باشیم. یقیناً استفاده از کالای ملی و تولیدات داخلی، سهم ما از بهبود اقتصاد کشور و رونق بخشیدن به برگ دیگری از کتاب پیشرفت و عدالت در باب اقتصاد مقاومتی یا همان تولید و اشتغال است. دولتمردان باید تلاش کنند تا اشتغال ایجاد شــود و محصول ملی و میهنــی با کیفیت مطلوب به من و شــما عرضه شــود. اما این ما هســتیم که با ترجیح دادن کالای ایرانی به خارجی- حتی با کیفیت پایین تر و برای کالاهای غیرضروری- می توانیم سهم خود را از تحقق شعار سال و آبادانی کشور ادا کنیم.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.