شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵

یادداشت روزنامه

تنش های آمریکا و کره شمالی جنبه تبلیغاتی دارد

محمد صادق کوشکی

کوشکی

در شرایط کنونی از مسئولان کشور نیز انتظار می رود تمرکز کامل بر عملکرد دشمن نداشته باشند، بلکه با موضع قوی ترو با اقتــدار و اعتقاد به نگاه درونی بیشتر سعی کنند از طرف های مقابل امتیازات بیشتری بگیرند.

قدس آنلاین - تنش های لفظی میــان مقام های آمریکایی و کره شــمالی باز هــم اوج گرفت و این بار آمریکایی ها، پیونگ یانگ را به ســاقط شدن موشک های شــلیک شــده تهدید کردند. تحلیل ترامپ و دســتیارانش این است که اوباما امتیازات زیادی به دشمنان این کشور از جملــه ایران و کره شــمالی ارائه کرده و نرمش های بیجایی را نســبت به آن ها ارائه داده که این نرمش ها و تسامح گرایی موجب شده است، دشــمنان آمریکا در برابر عقب نشینی های اوباما پیشروی کنند. از این رو به منظور جبران این نرمش ها با شعار اصلاح و بهبود جایگاه آمریکا و همچنین اعاده حیثیت و احیای موقعیت آمریکا در سطح دنیا، ترامپ اقداماتی را شــروع کرده اســت که از جمله آن ها بمباران موشــکی ســوریه، تحرکات نظامــی در افغانســتان و در تازه ترین مانور تبلیغاتی خود به مسئله کره شمالی پرداخته و اعلام کرده است، به تنهایی می تواند آن را مهار کند، زیرا تا کنون در مهار کره شمالی، چینی ها، ژاپنی ها و کره جنوبی نیز مشارکت می کردنــد و به صورت منطقه ای و با کمک آمریکا این موضوع حل وفصل می شــد، اما اکنون ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین، اعلام کرده است، آمریکا به تنهایی قادر است این مسئله را حل وفصل نماید و به کشورهای دیگر نیازی ندارد. از طرفی تنشی که بین این دو کشــور به وجود آمده است بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا واقعیت، بیانگرتلاش آمریکا برای حفظ پرستیژ و اینکه در ظاهر به جهان اعلام کند به تنهایی قادر است بحران هایی مانند مسئله کره شمالی را مهار و مدیریت کند.

بدون تردید درشــرایط کنونی و در واقعیت هیچ کــدام از دو کشــور تمایلی به جنگ نداشــته و در فضای واقعــی جنگ نیز قرار ندارند و حرکات و تنش های بین آن ها بیشتر جنبــه تظاهری و تبلیغاتــی دارد و ممکن اســت حرکات نظامی آن ها برای نمایاندن قــدرت خود بــه طرف مقابــل در حد یک آزمایش موشکی یا هسته ای خلاصه شود. از طرفی ترامپ معتقد اســت، اوباما در برابر ایران نیز نرمش هایی داشــته اســت و برای جبران این نرمش ها باید بــرای مردم ایران نیز سختگیری هایی را ارائه و عملیاتی کند اما واقعیت آن اســت که اوباما در برابر ایران نرمشــی نشــان نداد و ترامپ نیز نمی تواند جدی تراز اوباما عمل کند. در شرایط کنونی از مسئولان کشور نیز انتظار می رود تمرکز کامل بر عملکرد دشمن نداشته باشند، بلکه با موضع قوی ترو با اقتــدار و اعتقاد به نگاه درونی بیشتر سعی کنند از طرف های مقابل امتیازات بیشتری بگیرند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.