پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲

یادداشت روزنامه قدس

دولت در مسیر گفتمان انقلابی کشور انحراف ایجاد کرد

نصرالله پژمانفر

پژمانفر

دولت مسئله اساسی مردم را که معیشت و اشتغال است، رها کرده و زمان خود را درگیر افتتاح پروژه های نیمه تمام کرده اســت تا برای خود امتیازهای انتخاباتی جمع کند و آرای از دست رفته را به سبد برگرداند.

قدس آنلاین - دولت مسئله اساسی مردم را که معیشت و اشتغال است، رها کرده و زمان خود را درگیر افتتاح پروژه های نیمه تمام کرده اســت تا برای خود امتیازهای انتخاباتی جمع کند و آرای از دست رفته را به سبد برگرداند. امروز متأسفانه مشکلات زیادی در جامعه مشاهده می شود که در طول این چهار سال بتدریج رشــد پیدا کرد و نتیجه آن متوقف شــدن اقتصاد مردم و معیشت آن هاست. متأسفانه دولت اعتقاد و اراده ای برای توجه و مساعدت به قشر محروم و مستضعف جامعه در طول این چهار ســال نداشــت و برخی قوانین را آن قدر بد اجرا کرد که آن موضوع را دچار پیچیدگی های مختلف کرد. متأسفانه بی توجهی مسئولان، فضای جامعه را به این سمت برد.  

از طرفــی الگوی اقتصاد مقاومتی دارای این استعداد اســت که مشکلات کشور را حل و فصل و تهدیدات کشور را به فرصت تبدیل کند؛ همچنین کشور در شرایط کنونی باید اقتصاد غیرنفتی را تجربه کند؛ بنابراین عدم ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی توسط دولت موجب این شد که بسیاری از جوانان کشور به مسئله اقتصاد مقاومتی بی توجه شوند تا آنجا که امروز بســیاری از آنان نمی توانند با یک شغل مناسب، تشکیل خانواده دهند.

از طرفی فسادهای اقتصادی و سیستمی روز به روز در کابینه دولت افزایش یافت که عدم سلامت اقتصادی برخی از وابستگان به دولت، به کارگیری افراد کم صبر و بازنشســته در پست های کلیدی و اجرایی و چالشی کردن وضعیت کشــور به دلیل موضوعی همچون برجام از جمله دلایل افزایش فساد در دولت است. بدون تردید در زمانی که دولت نتواند به وظایف خودش عمل کند و همه مسائل را به موضوع همچون برجام مربوط کند، به این نتایج خواهد رسید؛ اگرچه چنان که فردی با هر گرایش سیاســی مفسد باشد، باید با آن برخورد صورت بگیرد و کســی که به مردم خدمت می کند باید مورد حمایت قرار گیرد. کشور در طول سال های گذشته فرصت های زیادی را پیش رو داشت اما دولت متأسفانه آن ها را ســوزاند و حتی با ارائه امتیازاتی به کشورهای غربی چالش ها و تهدیدهای بسیار جدی برای نظام و کشور ایجاد کرد. جمعیت جوان کشور که در جهان از آن به مثابه یک حنجره طلایی یاد می شــود و یک سرمایه بالقوه ارزشــمند برای پیشرفت و توسعه به حســاب می آید، به دلیل عدم برنامه ریزی هدفمند و استراتژیک از این ظرفیت جوان تحصیلکرده و توانمند در کشور در سال های گذشته بهره و استفاده ای صورت نپذیرفت و بیکاری و به دنبال آن مشکلات عدیده دیگر در کشــور روز به روز افزایش پیدا کرد. اگر دولت به شعارها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب همچون اقدام و عمل توجه می کرد، این وضعیت اسفناک کنونی برای کشور به وجود نمی آمد که نظام در برابر جوانان بیکار احساس شرمندگی کند. از طرفی دولت در مسیر گفتمان انقلابی کشور نیز انحراف ایجاد کرد زیرا ترویج و تحقق این گفتمان در بعد از انقلاب اســلامی بسیاری از مشکلات، بن بست ها و موانع کشور را برطرف و تبدیل به فرصت کرد. شعار ما می توانیم، بعد از انقلاب حتی در کودکستان ها آموزش داده می شد و به یک جریان فراگیر تبدیل شد، اما امروز این شعار به بوته فراموشی سپرده شده و این تفکر که در سایه دیگر کشورها می توانیم به پیشرفت و تعالی دست پیدا کنیم به جامعه القا می شود. بنابراین دولت باید صادق باشد و گزارش کاملی نســبت به آنچه در طول این چهار ســال برای مردم انجام داده اســت به صورت شفاف بیان کند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.