پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۲

امضای چه کسی پای بلند مرتبه سازی است

محسن مهدیان

محسن مهدیان

مدل سیاســت ورزی تکنوکرات ها در شفاف نبودن اســت. تا وقتی شــفافیت نباشــد در قدرت حضور دارنــد و به محض تنویر فضای اجتماعی به شــدت متضرر می شــوند، برای همین مهم ترین دغدغه این جریان حفظ وضع موجود و تداوم جهل عمومی از طریق مبارزه با شفافیت و رسانه ها- که مأموریت اصلی آن ها شفاف سازی است- می باشد.

قدس آنلاین - مدل سیاســت ورزی تکنوکرات ها در شفاف نبودن اســت. تا وقتی شــفافیت نباشــد در قدرت حضور دارنــد و به محض تنویر فضای اجتماعی به شــدت متضرر می شــوند، برای همین مهم ترین دغدغه این جریان حفظ وضع موجود و تداوم جهل عمومی از طریق مبارزه با شفافیت و رسانه ها- که مأموریت اصلی آن ها شفاف سازی است- می باشد. این جریان در دهه ۷۰ ســابقه بسیار تلخی از تقابل با رسانه ها و منتقدان دارند. تکنوکرات های امروز میراثداران همان جریان سابق هستند، که حتی ژنرال هــای خود را هم تغییر نداده اند و با همان طایفه کهنســال وارد میدان شده اند. مهم ترین شــاخص این جریان تکیه بر جهل مردمی و ساخت ظاهر دموکرات است.

تنها دو نمونه از سبک کنشی دولت در مواجهه با مخالفان را طی یکی دو روز گذشــته مرور می کنیم؛ یکی مواجهه رئیس جمهور محترم با پخش زنده مناظرات انتخاباتی بود. بلافاصله بعد از اینکه خبر منع مناظره زنده در رسانه ها منتشر شد، آقای روحانی در مصاحبه ای به این تصمیم واکنش نشان داد و درخواست تجدید نظر کرد. در این میــان احدی از ترکیب رأی دهندگان خبر نداشت تا اینکه با مصاحبه یک عضو کمیته مسئول، مشخص شد نماینده های دولت در این کمیته مخالف برگزاری مناظره زنده بوده اند. دوم، اظهــارات جناب رئیس جمهــور درباره فــروش تراکم در تهران اســت.

جناب رئیس جمهور طــوری وانمود کردند که عامل تراکم فروشــی بی ضابطه و بلندمرتبه ســازی در تهران مدیریت شهری است. ممکن است مردم درجریان قوانین جاری شهری نباشند اما آقای رئیس جمهــور خوب می دانند که امضای چه کسی پای تراکم فروشی در تهران است. بلندمرتبه ســازی و فروش تراکم بر مبنای دو مجوز اســت؛ یکی طرح تفصیلی شهر که در دهــه ۷۰ و در زمان ریاســت جمهوری وقت تصویب شــده است و دیگر کمیسیون ماده ۵ است که نســبت به فروش تراکم و مجوز برج سازی تصمیم گرفته اند. درباره طرح تفصیلی که تکلیف روشــن اســت و تاریخ تصویب و ترکیب تصمیم گیران گویاست.

اما درباره کمیسیون ماده ۵ نیز این کمیسیون شامل هشت عضو است که تنها یک عضو آن از شهرداری است و اعضای دیگر آن، یک نفر عضو شورای شهر و ۶ نفر از شخصیت های حقوقی دولتی هستند و تصمیم گیری اجماعی اتخاذ می شــود. با این تفاسیر امضای چه کسی پای بلند مرتبه سازی است؟ هرنوع شــفافیت مانعی جدی بر حفظ قدرت تکنوکرات هاســت؛ حیات این جریان به تداوم و اســتمرار جهل عمومی است، به طوری که در جریان چهار ســال گذشته هر گاه رسانه ها خواســتند به شفاف ســازی برای موضوعات مختلف بپردازند، شــخص رئیــس جمهور و کابینه ایشان رفتاری متناقض و خصمانه را با رسانه ها انجام دادند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.