شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۸

باج گیری ترامپ از کشورهای دوست

سید حسین نقوی حسینی

نقوی حسینی

ترامــپ محصــول بحران هــای داخلــی آمریکاست. زیرا آمریکا به لحاظ بحران های اقتصــادی، فرهنگی و طبقــات اجتماعی شرایط بسیار سختی را پشت سر می گذراند و همین بحران ها سبب شد که فردی مانند ترامپ رئیس جمهور شود. زیرا آمریکایی ها بر این عقیده هســتند که سیاست مداران گذشته این کشور سبب خســارات زیادی برای آمریکا شــده اند .

قدس آنلاین - ترامــپ محصــول بحران هــای داخلــی آمریکاست. زیرا آمریکا به لحاظ بحران های اقتصــادی، فرهنگی و طبقــات اجتماعی شرایط بسیار سختی را پشت سر می گذراند و همین بحران ها سبب شد که فردی مانند ترامپ رئیس جمهور شود. زیرا آمریکایی ها بر این عقیده هســتند که سیاست مداران گذشته این کشور سبب خســارات زیادی برای آمریکا شــده اند. از این رو سیاســت منفعت گرایانه و بــاج گیرانه ای که دونالد ترامپ در مواردی همچون دیوار کشــی در مکزیــک و هزینه نصب و عملیاتی شــدن آرایش سامانه موشــکی تاد در کره جنوبی که با وجــود توافق های اولیه با کره جنوبی مبنی بر دریافت نکردن هزینه از این کشور، اکنون اعلام کرده اســت چرا سامانه ای که قرار اســت از کره جنوبی دفاع کند باید با هزینه آمریکا در این کشــور نصب شــود، در پیــش گرفتــه اســت. در حقیقت این رفتارهای مــادی و نگاه های از بالا به پایین به دلیل پاســخ به همین بحران های داخلی آمریکاست زیرا اگر بحران های کنونی آمریکا اصلاح نشود ساختار کشور آمریکا را در آینده متزلزل خواهد کرد. از طرفی خط مشــی سیاســی آمریکا این است که در همه نقاط جهان حضور نظامی داشــته باشد و بر همه اقتصاد ها، ملیت ها و مذاهب تأثیر گذاشته و در امور آن ها دخالت نماید که این حضور و دخالت بدون تردید هزینه های هنگفتی را در پی خواهد داشــت و آمریکایی ها معتقد هستند کصه هزینه این ابر قدرتی آمریکا را باید کشــورهای دیگر پرداخت کنند. البته ایــن نمایش نقش ابرقدرتی آمریکا از طرف شخصی همچون ترامپ که دارای مختصات و ویژگی های خاص اســت، آمریکا و دولت کنونی این کشــور را در سیاست گذاری و اجرا در آینده به طور قطع با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. ویژگی های ترامپ بسیار مشــخص و شفاف است، وی یک تاجر بین المللی اســت و نه یک سیاســتمدار و این ویژگی او سبب شــده است که تصمیمات شــتاب زده و عجولانــه ای را اتخاذ نماید. نگرش دونالد ترامــپ در صحنه بین الملل براین مبنا استوار است که از طریق اهرم های خود برای اعمال فشــار به سایر کشورها به اهداف مادی خود دست پیدا خواهد کرد. به طوری که در شعارهای انتخاباتی خود سخن از پاره کردن برجام و عدم تعهد نســبت به آن ارائه می کرد اما پس از انتخاب شــدن، وقتی با پاسخ های دندان شکن ایران مواجه شد، عقب نشینی کرده و به تعبیر خودشان اجرای سخت گیرانه برجام را در پیش گرفت و با تقویت تحریم های غیر هسته ای تصمیم گرفت تحریم های هسته ای را جبران کند. بدون تردید این گونه تصمیمات شتاب زده و بدون سیاســت، نظام سیاسی آمریکا را با مشکلات و اختلال های بی شماری در آینده مواجه خواهد کرد ونگاه ســایر کشورها را نسبت به این کشور و شخص دونالد ترامپ در تعاملات جهانی دچار تغییر خواهد کرد.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.