یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۶

آیت الله شیخ عیسی قاسم متعلق به همه جهان اسلام است

محمد صادق کوشکی

کوشکی

آیت الله عیسی قاســم که از او به عنوان پدر معنوی بحرین نیز یاد می شود، جایگاه ای ویژه در میان مراجع و حوزه های دینی جهان اسلام دارد. آیت االله شیخ عیسی متعلق به مردم بحرین نیست، بلکه وی عالم بزرگ دینی و متعلق به همه مسلمانان و جهان اسلام است.

قدس آنلاین - از شــروع نهضت آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مردم مسلمان بحرین علیه حکومت استبدادی این کشور حدود ۶۴ ســال می گذرد و دراین ۶۴ سال کســی که پرچمدار نهضت در برابر این حکومت اســتبدادی بوده و اجازه نداده است این نهضت نه برمبنای رشد خشونت، بلکه از طریق دیپلماسی در برابر حکومت به درخواست مطالباتش بپردازد، آیت االله عیسی قاســم بوده است که از او به عنوان پدر معنوی بحرین نیز یاد می شود، زیرا از ویژگی های وی این اســت که هرگونه مطالبــه و انتقاد علیه حکومت استبدادی بحرین باید به صورت سیاسی و با پرهیز از خشونت دنبال شود و از طرفی چهره ایشان از ســوی بســیاری از گروه های مذهبی و احزاب سیاســی بحرین به عنوان یــک رهبر به دلیل برخورداری از جایگاه ویژه در میان مراجع و حوزه های دینی جهان اسلام، شناخته شده است. از این رو حکومت بحرین بر این باور اســت که با تبعید و ســلب تابعیت از این رهبر معنوی، چراغ نهضت مردم بحرین را خاموش کند، زیرا اگر آیت االله عیسی قاسم به هرکشــوری و به هر شکلی از بحرین تبعید گردد، ارتبــاط بین او و انقلابیون و مردم بحرین کاســته می شــود و فرد دیگری در بحرین وجود نخواهد داشــت که با برخورداری از ویژگی های آیت االله عیســی قاسم، جریان عدالت خواهــی و مذهبی مردم بحرین را هدایت کند. در طرف مقابل آیت االله عیسی قاسم سعی کرده است، با کنترل خشم جوانان بحرین آن ها را به مسالمت آمیز شــدن مطالباتشــان رهنمون کند. اگرچه حکومت بحرین سعی دارد با سلب تابعیت و تبعید آیت االله شیخ قاسم به کشور- دیگرکه به احتمال زیاد با زمینه چینی هایی که ترک ها انجام داده اند، این شــخصیت مذهبی به ترکیه- تبعید شود، در ظاهر هرگونه صــدای اعتراض و تقابل را در نطفه خفه نماید، اما اگــر حکومت بحرین دچار چنین حرکت احمقانه ای شود و فریب کشورهایی مانند عربستان وترکیه را بخورد، آسیب ها و ناملایمات داخلی و خارجی جبران ناپذیری را برای حکومت خود به ارمغان آورده است، زیرا آیت االله شیخ عیسی ً متعلق به مردم بحرین نیست، بلکه وی قاسم صرفا عالم بزرگ دینی و متعلق به همه مسلمانان و جهان اسلام است.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.