پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲

مظلومیت رسانه

ایمان شمسایی

شمسایی

اصحاب رسانه مظلومند. خبرنگاران مظلومنــد چــون صادقانــه هنگامــی که میکروفون یا ضبط صوتشان را مقابل صورت مسئولی می گیرند هیچ تضمینی وجود ندارد که از سوی وزیری، میکروفونشان پرت نشود یا از سوی وزیری دیگر، مزدور خطاب نشوند. ســهم مســئولان اجرایــی در توهیــن به خبرنگاران، از حد گذشته است و جدیدترین آن، برخورد وزیر بهداشت با خبرنگار قدس در حاشیه جلسه هیئت دولت بود.

قدس آنلاین- اصحاب رسانه مظلومند. ساعت ها باید پشت در اتاق های مســئولان بایستند و یا شب تا صبح را در جایی مثل ستاد انتخابات وزارت کشور سر کنند تا خبر را به اهل آن که مردم و مخاطبانشان هستند برسانند. خبرنگاران مظلومنــد چــون صادقانــه هنگامــی که میکروفون یا ضبط صوتشان را مقابل صورت مسئولی می گیرند هیچ تضمینی وجود ندارد که از سوی وزیری، میکروفونشان پرت نشود یا از سوی وزیری دیگر، مزدور خطاب نشوند. ســهم مســئولان اجرایــی در توهیــن به خبرنگاران، از حد گذشته است و جدیدترین آن، برخورد وزیر بهداشت با خبرنگار قدس در حاشیه جلسه هیئت دولت بود. دیروز وزیر بهداشــت در پاســخ به پرسش مســتند خبرنــگار روزنامه دربــاره افتتاح بیمارســتانی که هنوز تکمیل نشده است و بودجه های طرح ســلامت، به روزنامه قدس و خط مشــی هایش تاخت. آقای قاضی زاده هاشــمی گفته اند روزنامه قدس از پول امام رضا علیه السلام ارتزاق می کند اما سیاستش علیه امام رضاســت! این ادعا باید از ســوی وزیری که خود را در جرگه مؤمنان می داند اثبات شود. سیاســت های این رســانه شــامل ترویج ســیره اهل بیت علیهم الســلام، حرکت در جبهه فرهنگی رســانه ای انقلاب اسلامی، حمایــت از جنبش های آزادی بخش منطقه و جهان اســلام، گردش اطلاعات مجموعه آســتان قدس رضوی و توجه به محرومان و مســتضعفان، تحقق عدالــت اجتماعی و مبارزه با فساد که جملگی از سیره معصومین علیهم الســلام سرچشــمه می گیــرد آیا سیاسی بازی یا سیاست زدگی است؟ آقای وزیر در مقام پاسخ به جامعه رسانه ای کشــور و مخاطبان آن بایــد بفرمایند کدام یک - نعوذباالله - علیه امام رضا علیه السلام است. متأسفانه تعریف بخشی از بدنه مدیران این روزهای کشــور از اسلام رحمانی، صرفاً جنبه های غیراجتماعی و فردی معصومین علیهم السلام است. انسان هایی صرفاً مهربان و کریم که جنبه های اجتماعی و سیاسی این بزرگواران چون مظلوم نوازی و ظلم ستیزی به مزاق بسیاری خوش نمی آید و مردم باید تنها برای آرامش و شــفای بیماران به معصومین علیهم الســلام رجوع کنند نــه آنکه درس زیســتن و آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم و توجه به فقرا را بیاموزند. سخن در این باب زیاد است که در جای خود طرح می شود، اما در باب برخورد مسئولان با خبرنگاران، این نخستین بار نیست که کسی در دولت تدبیر و امید با خبرنگاران برخورد تند می کند و به جامعه رسانه توهین آشکار می نماید. باید به مســئولان در هرجناح و حزبی یادآور شویم که هم دایره ارتباطات بسیار گسترده شده، هم دوران ارباب و رعیتی پایان یافته و هم خبرنگاران، مزدبگیران شــما نیستند که توقع خدمت ملوکانه از آن ها داشــته باشید. خبرنگار اگر آزاده باشــد-که قریب به اتفاق هستند- آزادانه ســؤالش را می پرسد و شما مختارید که جواب بدهید یا نه. اما نمی توانید از او توقع مزدوری خودتان را داشته باشید. لازم است بدانید خبرنگاران به عنوان اجرا کنندگان رکن چهارم دموکراسی، یک پایه جدی امنیت و پیشرفت کشور هستند و اگر اینان در کنار مدافعان حریم کشــور نباشند تاجران پول و ثروت و دوستداران اسب چموش قدرت، خاک کشور را به توبره می کشند و تکه تکه آن را به ثمن بخس می فروشند. همان طور که در زمان شاه مخلوع کردند

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.