چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۵

مخاطب «باید بشودها» چه کسی است ؟

رضا شیران خراسانی

رضا شیران خراسانی - کراپ‌شده

در انتخابات اخیر غبار از حقایق بیش از پیش برداشــته شد و ارتقاء سطح آگاهی و مطالبۀ عمومــی مردم از دولتمردان باعث شــد که دولــت این بار نگران مطالبه و محاکمۀ ملت ناظر و هوشــیار باشــد. بر این اساس انتظار می رود، دولت دوم روحانی با گذشته تفاوت های اساسی داشته باشد، اما هنوز چند هفته از انتخابات نگذشته است که شخص رئیس جمهــور دوباره از واژه «باید بشــود» به جای «انجام دادیم» استفاده می کند.

قدس آنلاین - در انتخابات اخیر غبار از حقایق بیش از پیش برداشــته شد و ارتقاء سطح آگاهی و مطالبۀ عمومــی مردم از دولتمردان باعث شــد که دولــت این بار نگران مطالبه و محاکمۀ ملت ناظر و هوشــیار باشــد. بر این اساس انتظار می رود، دولت دوم روحانی با گذشته تفاوت های اساسی داشته باشد، اما هنوز چند هفته از انتخابات نگذشته است که شخص رئیس جمهــور دوباره از واژه «باید بشــود» به جای «انجام دادیم» استفاده می کند. از ســویی دولت دوازدهم بــا مردمی مواجه خواهد بود که «می داننــد» و بنابراین ادامه کتمان کاری ها ممکن نخواهد بود و به عبارتی دولت دیگر نمی تواند این بار پروژه (نگفتم ها) و یا (باید بشود) را دنبال کند. اگرچه این عبارت ها زمانی که تصور درستی از قدرت و منابع حداکثری کشــور از سوی سیاستمداران و مدیران منتصب به آنها وجود ندارد، پدیدار می شود و در حل مسائل نگاه فقط به بیرون و مذاکره یا به عبارتی خواهش و التماس با قدرت های بزرگ دارد و مقدمه همه فعالیت های اقتصادی، زیرســاختی و توســعه کشــور را در این امر تصور می کند بنابراین همیشــه با مفهوم شک و تردید و از اصطلاح (باید) استفاده می کند. اگرچه در دولت یازدهم این اصطلاح از سوی رئیس جمهور به کرات بیان شــد اما چون حرف و شعار برای کسی که مسئولیت اجرایی کشور را در چند سال اخیر در اختیار نداشته است، امری بدیهی بود اما در شرایط کنونی برای رئیس جمهور که مســئولیت اجرایی کشور را به طور مستقیم و با اختیارات تام در طول چهار سال گذشته در اختیار داشته است تفاوت می کند و طبیعتا وعده دادن و حرف درمانــی در حالی که شــرایط زندگی مردم بخصوص محرومان، مســتضعفین و حاشیه نشینان از لحاظ خدمات دولتی و اقتصادی در سراشیبی افول است، قابل پذیرش نمی باشد. از ایــن رو، طرح این موضوع از ســوی مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی با مسئولان نظام که مخاطب این «باید بشودها» شخص خود رئیس جمهور است از تیزهوشی ایشان اســت؛ زیرا آن را در زمان دقیق و مناســبی بیان کردند. به طــوری که اگر این بحث در چند ماه آینده مطرح می شد، کارآیی امروز را نداشت و به قول معروف «سوخت» می گردید، اما امروز با طرح درســت و در زمان مناسب آن اقدامی در جهت نفع مردم حاصل گردید. بنابراین دیگر مجالی برای بهانهتراشی و عذر آوردن دولت و شــخص رئیس جمهور وجود ندارد و در شرایط کنونی حجت بر آنها تمام شــده و در عمل باید توانمندی و اراده خود برای برطرف کردن مشــکلات مردم را نشان دهند و به وعده هایی کــه در دوران فعالیت انتخاباتی با مردم در میان گذاشته است، جامه عمل بپوشاند و در کنار صنایع نفتی و بخش کشاورزی، صاحبان صنایع کوچک، اصناف، پیشه وران و بخصوص اقشار مستضعف جامعه را از رونق و نشاط اقتصادی برخوردار کند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.