یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸

میانمار و آینده جهان

هادی کافی

میانمار

مدتی اســت که موضوع کشتار فجیعانه مسلمانان مظلوم میانمار توسط گروه های بودایــی و نیــز ارتش میانمــار، یکی از داغ ترین خبرهای رسانه های جهان شده اســت و از نگاه رسانه ای در ظاهر به نظر می رســد که این هم یکی از سوژه های خبری رسانه های غربی باشد و به زودی فراموش می شــود.

قدس آنلاین-مدتی اســت که موضوع کشتار فجیعانه مسلمانان مظلوم میانمار توسط گروه های بودایــی و نیــز ارتش میانمــار، یکی از داغ ترین خبرهای رسانه های جهان شده اســت و از نگاه رسانه ای در ظاهر به نظر می رســد که این هم یکی از سوژه های خبری رسانه های غربی باشد و به زودی فراموش می شــود. همان طــور که این کشتار در ســال های قبل هم بوده و هر از چند گاهی ســوژه رســانه ها و دوباره فراموش شــده، اما شواهد نشان می دهد که این بار مســئله با دفعات قبل تفاوت دارد و اتفاق جدیدی برای رقم زدن دنیای آینده در حال وقوع است. این مسئله را باید از زوایای مختلف نگاه کرد؛ نخســت اینکه داعش که بدون شــک محصول صهیونیستی و آمریکایی است، آن طور که برای آن برنامه ریزی شده بود، ثمر نداد و نتوانستند در همسایگی ایران شبه دولتی را به وجود بیاورند تا تهدید همیشگی برای ایران و کشورهایی باشد که با سیاست های آمریکا همسو و همراه نیستند، بنابراین برای این شبه دولت به دنبال خانه ای جدید می گردند. خانه ای که بتواند از قدرت سیاسی و نظامی ایران و متحدان ما دور باشد و نیز الگوی بسیج مردمی در آن منطقه وجود نداشته باشد؛ الگویــی که هم حیات انقلاب اســلامی ایران را تضمین کرد و هم با پیاده کردن این الگو در کشــوری مانند عراق، قاعده بازی عوض شــد و بسیاری از نقشه های صهیونیستی فرصتی برای پیاده سازی به دست نیاوردند. حــالا ایــن خانــه جدید داعــش کجا می تواند باشد؟ بهترین مقصد آینده این گروه تروریســتی می تواند آسیای شرقی بخصوص مناطقی باشــد کــه نه دولت مقتــدری حکومت کند که حافظ منافع ملی و مرزهایش باشد و نه آن قدر قدرت سیاســی وجود داشته باشــد که دربرابر نقشــه های صهیونیســتی دوام بیاورد. امروز، میانمار می توانــد یکی از بهترین مناطق برای اجرای نقشــه های شــوم صهیونیستی- آمریکایی باشد که داعش به عنوان دست نشانده غیررسمی آن ها در آنجا مستقر شود. نکته دوم دربــاره موازنه قدرت در جهان آینده اســت. اگــر پیــش از این جهان دوقطبی آمریکا و شوروی، مسائل سیاسی و اقتصادی جهــان را رقم می زد و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری، آمریکا توانسته اســت برای خود یکه تازی کند، آینده این چنین به نظر نمی رسد و ظهور قدرتی اقتصادی-نظامی در عرصه جهانی به نام چین، معادلات را برهم زده و دست آمریکایی ها را در بسیاری از زمینه ها کوتاه و یا محدود کرده است. آمریکا قطعاً پیش از این ها متوجه ظهور این قدرت جهانی شده اســت و حتماً برای آن برنامه هایی دارد و هجرت ناامنی از آســیای غربی به آسیای شرقی می تواند یکی از برنامه های اصلی آمریکا برای حفظ تســلط خود بر جهان باشد. فراموش نکنیم که بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از جمعیت چین مسلمان هستند و با توجه به وضعیت اسفبار آن ها که عاملش دولت چین است، در صورت حمایت های خارجی می توانند بــرای دولت مرکزی چین تبدیل به تهدیدی جدی شــوند. از سوی دیگر کشورهایی چون بنگلادش، بخش مسلمان نشین تایلند، پاکستان و افغانستان همســایه و یا نزدیک به چین هستند که چون از وضعیت بد اقتصادی رنج می برنــد به راحتــی می توانند زیر پرچمــی بروند که آن هــا را کمی از این وضعیــت بیرون بیــاورد و یا حتی وعده آینده بهتری بدهــد و چه بهانه ای بهتر از کشــتار مســلمانان میانمار به دست بودایی ها و در نهایت اســتقرار داعش در آن منطقه و به اصطلاح، موی دماغ شدن برای چین. آنچه ممکن است در شــرق آسیا اتفاق بیفتد و آینــده جهــان را از خود متأثر کند، جنگ بیــن ادیان آن هــم از نوع اسلامی-بودایی و نیز ایجاد بحران دایمی برای چین است که کمتر بتواند نقش خود در دنیــا را پررنگ تر از امروز کند. اگر در روزهای آینده شــنیدید که داعش برای حمایت از مســلمانان میانمار نیرو اعزام کرده اســت چندان تعجب نکنید. اما از الان می دانیم کــه این نوع اخبار نه تنها دغدغه جهان اسلام واقعی را در حمایت از مسلمانان مظلوم میانمار برطرف نمی کند بلکــه یقین داریم حضــور داعش در آن منطقه خون بیشتری از مسلمانان مظلوم آنجا را بر زمین خواهد ریخت و مشکلات آن ها را صدچندان خواهد کرد.  

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.