دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰

کشتار مسلمانان میانمار و سکوت جهانی

حسن هانی زاده

هانی زاده

سران کشــورهای عضو ســازمان همکاری های اسلامی در نشستی در آستانه پایتخت قزاقستان با صدور بیانیه ای با محکوم کردن کشتار مسلمانان روهینگیا، خواستار ارســال کمک های فوری به مسلمانان میانمار شدند.

قدس آنلاین- سران کشــورهای عضو ســازمان همکاری های اسلامی در نشستی در آستانه پایتخت قزاقستان با صدور بیانیه ای با محکوم کردن کشتار مسلمانان روهینگیا، خواستار ارســال کمک های فوری به مسلمانان میانمار شدند. مسلمانان میانمار مدتی است که قربانی توطئه مشترک بودایی های افراطی، شبه نظامیان مسلح میانمار و صهیونیست ها واقع می شوند و جامعه جهانی مدعی دفاع از حقوق بشــر کوچک ترین واکنشی از خود نشان نمی دهد. کشتار مسلمانان روهینگیا با هدف انتقال بحران نسل کشی فلسطینیان از اراضی اشغالی به جنوب شرق آســیا صورت می گیرد و صهیونیست ها در تشــویق بوداییان افراطی، نقش اساسی به عهده دارند. در سال ۲۰۱۵ مجموعه ای از بوداییان همراه مقامات میانمار عازم فلسطین اشغالی شدند و یک توافقنامه تبادل اطلاعاتی و دریافت اسلحه با رژیم اسرائیل امضاء کردند که این امر مقدمه ای برای کشتار مسلمانان روهینگیا تلقی می شود. از آن زمان، عناصر موساد با نفوذ در بدنه اجتماعی و دینی بوداییان میانمار آنان را در کشتار مسلمانان و آتش زدن منازل مسکونی مسلمانان روهینگیا تشویق کردند. اخراج مســلمان بــا این ادعا کــه این مجموعه از بنــگلادش به میانمــار مهاجــرت کرده اند، بخشی از سیاست مشــترک بوداییان افراطی و صهیونیست هاست؛ زیرا هم صهیونیست ها و هم بوداییان در حقیقت مسلمانان را دشمن مشترک خود تلقی می کنند. رژیم اســرائیل تــلاش می کند تا نگاه هــا را از فلسطین اشغالی به اماکن دیگری متوجه سازد تا سیاست های شهرک سازی و یهودی سازی بیت المقدس و کشتار جوانان فلسطینی را عملیاتی کند. به نظر می رسد، آمریکا و کشورهای اروپایی و به طور مشخص سازمان ملل که مأموریت حفظ صلح جهانی را بر عهده دارد، تحت تأثیر فشار لابی صهیونیستی نســبت به این نسل کشی سکوت اختیار کرده اند. از سوی دیگر، سازمان همکاری های اسلامی که مسئولیت مســتقیمی نسبت به مسلمانان دارد، در ماه های گذشته هیچ گونه واکنشی نسبت به کشتار مسلمانان میانمار از خود نشان نداده است. دلیل این امر این اســت که دبیرخانه ســازمان همکاری های اســلامی کــه مقــر آن در جده اســت، مایل نیست عربســتان را در مقابل رژیم صهیونیســتی قرار دهد و به همین دلیل حتی از صدور یک بیانیه محکومیت کشتار مسلمانان میانمار خودداری می کند. نشست اخیر سران کشورهای اسلامی تحت عنوان نشست علم و فناوری در آستانه قزاقستان با فشار جمهوری اسلامی به صدور یک بیانیه کمرنگ و غیر اجرایی اکتفا کرد و این امر دلیل روشــنی بر وابســتگی این نهاد بزرگ جهانی به قدرت های استکباری است. انتظار می رفت، ســازمان همکاری های اسلامی در ســطح سران برای بررسی وضعیت مسلمانان میانمار یک نشست فوق العاده در جده عربستان تشکیل دهد اما متأسفانه این سازمان همانند سایر نهادها سکوت اختیار کرده است. بنابرایــن به نظر می رســد با توجه به شــرایط دردناک مســلمانان روهینگیا، سازمان همکاری اســلامی به پیشنهاد کشــورهای بزرگ منطقه مانند اندونزی، مالزی، ایران، عراق، مصر و ترکیه به وظایف اســلامی و انســانی خود عمل کند و یک ارتش اســلامی بازدارنده ای را تشکیل و به میانمار اعزام کند. در غیر این صورت، صدها هزار مسلمان میانماری توسط بوداییان و شبه نظامیان افراطی میانمار در سکوت مطلق جامعه جهانی و کشورهای اسلامی مانند آنچه که دراوایل دهه نود از قرن گذشته میلادی در بوسنی هرزگوین روی داد، قتل عام خواهند شد.

منبع: روزنامه قدس