چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۶

سیاست های دولت میانمار هماهنگ با قدرت های بزرگ است

حسین شیخ الاسلام

حسین شیخ‌ الاسلام

کشتار مسلمانان در میانمار دنباله طرح استکبار به منظور اســلام هراسی و اسلام ستیزی است که می خواهند در بین مســلمانان ایجاد کنند و مسلمانان را از حقوقشــان دور کنند.

قدس آنلاین- کشتار مسلمانان در میانمار دنباله طرح استکبار به منظور اســلام هراسی و اسلام ستیزی است که می خواهند در بین مســلمانان ایجاد کنند و مسلمانان را از حقوقشــان دور کنند. از این رو، چون این کشــتار پیرامون مباحث اسلام است جهان و سران کشورها نیز عکس العملی نشان نمی دهند زیرا آن ها با افزایش قدرت مسلمانان مخالف هستند. بدون تردید جنایت علیه بشریت در میانمار در حال رخ دادن است و باید با آن مقابله و برخورد کرد. باید جهان اسلام در چارچوب یک همگرایی راهکارهای مؤثر تری را در این موضوع اتخاذ کند و برای حل این مسئله به کارگیری یک راهبرد درست توسط کشورهای اسلامی ضرورت دارد. از طرفی، باید جلــب نظر جامعه جهانی به این مسئله در اولویت کاری جهان اسلام قرار گیرد و سپس با رویکردی صحیح و هوشمندانه به آشکار کردن حقایق علیه مستکبران بپردازند. از آن جا که سران کشورها در قبال این جنایات ســکوت کرده انــد، می توان نتیجــه گرفت که سیاست های دولت میانمار هماهنگ با قدرت های بزرگ صورت می گیرد و هدف اصلی آن ها، اسلام ستیزی است، اما جنایت علیه بشریت، یک جرم بین المللی است و باید بدون اینکه کسی عنوان کند، خود ســازمان ملل بــه آن ورود پیدا کند و جلوی این نسل کشــی را گرفتــه و عاملان و مجریان آن را محاکمه کند. اما متأسفانه سازمان ملل از آنجا که متأثر از فضایی اســت که در آن تصمیم گیرندگان اصلی کســانی هستند که به نوعی خودشــان مســبب این جــرم و جنایات هستند، سکوت کرده اند. ساکت نشستن کسانی که می توانند نقش آفرینی کنند، اگر نگوییم شریک بودن در جنایات علیه مسلمانان است، قطعاً در شدت یافتن این جنایات بی تأثیر نیســت. باید دولت هایــی که این گونه بی پروا علیه اقلیت ها بویژه مســلمانان جنایت و ظلم می کنند را تحت فشــار قرار داد و آن ها را مجاب به رعایت حقوق مسلمانان کرد. از طرفی سؤال اساسی این است که چرا شورای امنیت سازمان ملل در برابر کشتار واقعی و آوارگی صدها هزار مسلمان سکوت کرده است اما در برابر سلاح هسته ای یک کشور، فوری واکنش نشان داده و بیانیه صادر می کند. 

منبع: روزنامه قدس