پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲

دلایل تأکید رهبر انقلاب بر انقلابی ماندن

محمد صادق کوشکی

کوشکی

تأکیــد دیروز رهبر معظم انقلاب بر تفکر انقلابی ماندن و انقلابی زیستن در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط به اعضای مجمع بر نمی گردد؛ زیرا اعضای مجمع ترکیبی از نیروهای باتجربه هستند که گرایش های سیاسی مختلف و تجارب مدیریتی فراوان دارند و در مســیر انقلاب بوده و هستند.

تأکیــد دیروز رهبر معظم انقلاب بر تفکر انقلابی ماندن و انقلابی زیستن در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط به اعضای مجمع بر نمی گردد؛ زیرا اعضای مجمع ترکیبی از نیروهای باتجربه هستند که گرایش های سیاسی مختلف و تجارب مدیریتی فراوان دارند و در مســیر انقلاب بوده و هستند. تأکیدات فراوانی که در مدت اخیر رهبر معظم انقلاب بر انقلابی بودن و انقلابی ماندن در سطوح مختلف و در سخنرانی های متعدد عنوان می کنند و حتی به صراحت اعلام می کنند که من دیپلمات نیستم، بلکه انقلابی هستم دو مسیر را دنبال می کند: اول: ایشان درباره فاصله گرفتن برخی از مسئولان از تفکــر انقلابی و ســبک زندگی اســلامی در سال های اخیر نگران هســتند و حتی بابت این نگرانــی اعلام خطر می کنند؛ زیرا برخی نهادها و سازمان ها به دلایل مختلف، گرایش انقلابی بودن را کنار گذاشــته و یک رویه و روش غیر انقلابی و متمایل به غرب را در پیش گرفته و حتی در برخی امور و تصمیم های خود آن را جایگزین تفکر اصیل انقلاب کرده اند و حتی به صراحت اعلام می کنند کســانی که به دنبال اجرای تفکر انقلاب اسلامی هستند، نگرش نفاق گونه دارند و افراد انقلابی را به مجاهدین خلق تشبیه می کنند، از این رو، رهبر معظم انقلاب با تکرار تفکر انقلابی و انقلابی ماندن در پی زدودن این نوع تفکر و گرایش، هستند. دوم: رهبر معظم انقلاب با عنوان کردن این تفکر، تلاش می کنند رویش های جدید انقلابی شــکل بگیرد و اذهان مردم و بخصوص جوانان را به این نوع تفکر جلب و متمرکز کنند. زیرا جوشش و کشــش انقلابی است که اخلاق فردی را ایجاد، اصلاح و ماندگار می کند و به نوعی انقلابی زیســتن و تصمیم گیری های انقلابی در آینده را تداوم و آرمان های فرد را ارتقا می بخشد. از سوی دیگر، تفکر انقلابی روحیه جمع گرایی را در فرد رشد می دهد و خودبینی و تکبر را در او از بین می برد و او را اخلاقی ساخته و روحیه جهاد و قیام به فرد می بخشد و سبب می شود قدرت ایثار و از خودگذشتگی را در فرد اصلاح کند. از طرفی دیگــر، این تأکیدات فــراوان رهبر معظم انقلاب وظیفه سربازان در خط انقلاب را بیشتر می کند تا با توجه بیشتر به این نوع تفکر، آن را گسترش دهند و تلاش کنند که ســبک زندگی اسلامی و انقلابی در جامعه تحقق بیشتری پیدا کند و نگرش انقلابی ماندن به طور عمیق در جامعه و بخصوص در بین مسئولان بسترسازی شود.

منبع: روزنامه قدس