دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۹

آمریکا پشت پرده بازداشت سریالی شاهزادگان سعودی

حسین شیخ الاسلام

حسین شیخ‌ الاسلام

بازداشت های ســریالی مقام های سعودی، ایجاد جنگ قدرت و نوعی تصفیه حســاب سیاسی برای کســب قدرت در این کشور و بدون تردید یک طرح آمریکایی اســت که توســط آن ها طراحی و به صــورت گام به گام در حال اجراســت

قدس آنلاین- بازداشت های ســریالی مقام های سعودی، ایجاد جنگ قدرت و نوعی تصفیه حســاب سیاسی برای کســب قدرت در این کشور و بدون تردید یک طرح آمریکایی اســت که توســط آن ها طراحی و به صــورت گام به گام در حال اجراســت، زیرا اســاس راهبرد آمریکا و ترامپ بر افزایش تشنج در منطقه و ایجــاد فرصت های منفعــت جویانه برای آمریکا و چپاول کشورهای منطقه توسط این کشور با محوریت ایران هراسی استوار است، اگرچــه تأثیر منطقه ای ایران امروز بســیار قوی تر از گذشــته است. از طرفی استعفای سعد حریری که به صورت بسیار احمقانه و در خاک سعودی ها صورت پذیرفت نیزگام دیگر ســعودی ها و آمریکایی ها در پوشش رسوایی های بین المللی آن ها و حتی در جنگ با یمن است. اما بدون شک این توطئه های جدید در منطقــه و ایجاد تنش با محوریت لبنــان با وحدت و مقاومــت مردم لبنان به شکست منتهی خواهد شد و لبنان و مردم آزاده منطقــه از این توطئه ســربلند بیرون خواهند آمد. شیطان های بزرگ همچون آمریکا، اسرائیل و سعودی ها برخلاف ملت های دلسوز ومنتخب مردمی که به دنبال ایجاد ثبات، آرامش و رفاه در منطقه هستند، سعی دارند با دخالت در امور کشــورهای منطقه فضای منطقه را به سمتی ببرند که کشورها مدام در حال جنگ و درگیری باشند و فضای داخلی آن ها درگیر تشــنج و بی ثباتی باشــد که انعقاد قرارداد کلان تســلیحاتی سعودی ها با آمریکا دلیل آشکاری بر این موضوع است. آن ها به مردم مظلوم کشوری چون یمن نیز رحم نکردند و با بمبــاران و محاصره دارویی و جنگی که با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت مردم این کشور را در ســخت ترین شرایط قرار دادند، اگرچه با بازســازی و افزایش برد موشــکی که کشور یمن انجام داده است بدون تردید سعودی ها در این جنگ ها امنیت و استقلال خود را ازدســت خواهند داد و با شکســت سختی روبه رو خواهند شد. آمریکا و اســرائیل پس از اینکه در موضوع داعش شکســت خوردند، با طــرح موضوع هایــی مانند فتنــه قوم گرایــی در منطقه و مــواردی مانند اســتعفای ســعد حریری در صدد هســتند دوباره شــعله تشنج را در منطقه روشن کنند، اما این بار نیز معادله به سود ملت های آزاده و دولت های منتخب در منطقه پیش خواهد رفت و توطئه های آن ها در نطفه خفه خواهد شد.

منبع: روزنامه قدس