دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸

نگاهی به همنوایی برخی روشنفکرنماهای داخلی با سران غربی

تسامح موشکی کلیـــد خورد

مسعود بصیری

برنامه موشکی

در زمانی که بحث مذاکرات هسته ای در کشور داغ بود و بســیاری از مدافعان آن سرودست برایش می شکســتند، بودند کسانی که نسبت به بدعهدی های آمریکا و همراهانش هشدار می دادند ولی مدافعان مذاکره، همه منتقدان خود را متهم به کم سوادی و فهم نادرست از مناسبات بین المللی می کردند. اما چندماه بعد که ترامپ همه وعده ها را زیر ســوال برد و عملا هیچ اتفاقی نیفتاد همین جماعت مدافع خود را به موضوعات سیاسی داخلی مشــغول کردند و به جز اندکی، بقیه حتی حاضر نشدند دشمن را متهم کنند.

قدس آنلاین - در زمانی که بحث مذاکرات هسته ای در کشور داغ بود و بســیاری از مدافعان آن سرودست برایش می شکســتند، بودند کسانی که نسبت به بدعهدی های آمریکا و همراهانش هشدار می دادند ولی مدافعان مذاکره، همه منتقدان خود را متهم به کم سوادی و فهم نادرست از مناسبات بین المللی می کردند. اما چندماه بعد که ترامپ همه وعده ها را زیر ســوال برد و عملا هیچ اتفاقی نیفتاد همین جماعت مدافع خود را به موضوعات سیاسی داخلی مشــغول کردند و به جز اندکی، بقیه حتی حاضر نشدند دشمن را متهم کنند. تا این که اخیــراً به بدعهدی های آمریکا، موضوع مذاکره با ایران بر ســر مســایل موشکی هم اضافه شده است و این درست همان چیزی است که رهبر معظم انقلابدر همان کوران مذاکرات به آن تذکر داده و تأکیــد کردند که غرب اگــر از موضوع هسته ای رها شــد حتما به سراغ سایر موضوعات مثل توان موشکی ایران و حقوق بشر خواهد رفت.

یکــی دو روز پیش امانوئل ماکرون که در کنفرانســی مطبوعاتی در دبی ســخن می گفــت با بیــان این که با توجه به شــرایط منطقه به نظــر می رســد امضای توافقنامه هسته ای با ایران، کافی نبود گفت: باید درباره فعالیت های موشکی ایران، مذاکراتی آغاز شود، ضروری اســت درباره فعالیت های موشکی ایران، تعاملی وجود داشته باشد، ضمن اینکه اگر شرایط ایجاب کند، امکان تحمیل تحریم هایی علیه این کشور وجود دارد. به فاصله یک روز بعد از این صحبت ها یکی از رســانه های داخلی هم در کمال تعجب و برای اولین بار صحبت های ماکرون را با ادبیات دیگری طرح و تأکید کرد که ایران باید در مورد موضوعات موشــکی خود با غرب وارد مذاکره شود.

اکنون این سوال جدی بوجود می آید که چه ارتباطی بین صحبت های ماکرون و این رســانه داخلی وجــود دارد؟ آیــا چنیــن نویســندگانی از طــرح این موضوع خجالت نمی کشــند آن هم در حالی که هنوز هیچ ثمــرهای از مذاکرات قبل به دست ایران نرسیده است؟ آیا می خواهیم درس عبرت تاریخ سیاسی جهان بشویم و امنیت کودکان و زنان این کشــور را به دســت مذاکرات آمریکایــی، اروپایی که سالهاســت از پشــت به ما خنجر زده اند بسپاریم؟

عــده ای بلندگـــوی برخی سیاست مداران داخلی شده اند

فواد ایزدی معتقد است چنین افرادی در داخل در واقع بلندگوی بخشی از کسانی هستند که میل به مذاکره داشته ولی به دلیل شکســت های قبلی فعلا توان بیان آن را ندارند. در واقع چنین نویســندگان و رسانه های روشنفکرنمایی به آرامی در حال آماده کردن ذهــن مردم برای یک مذاکره جدید هستند در حالی که سابقه خیانت های غرب بــه هیچ وجه فراموش شدنی نیست و آنها هیچ گاه به وعده های خود عمل نکرده اند. ایــن کارشــناس مســایل بین الملــل در گفت وگــو با قــدس اظهــار داشــت: به نظرمــن باید مشــکل را در جای دیگری جستجو کرد. همان جایی که بعضی ها در دستگاه اجرایی حضور داشته و می خواهنــد نظام را به ســمت مذاکره جدید سوق دهند.

وی با بیــان این کــه زمزمه های داخلی مذاکره بر ســر مســایل موشکی در واقع دادن گــرا به غرب برای تحریم بیشــتر است ادامه داد: بعضی افراد می خواهند به غرب بگویند تنها با تحریم ایران به نتیجه می رسید و این همان چیزی است که در داخل کاخ سفید و سیستم تصمیم سازی آمریکا به آن فکر می کنند. یعنی بخشی از بدنه سیاسی آمریکا معتقد اســت هرگاه تحریم ها افزایش پیدا کرد، ایران هم عقب خواهد نشست و به همین خاطر اســت که شــما می بینید با وجود مذاکرات هســته ای بازهم هــر دو هفته یکبار، یک تحریم جدید علیه کشورمان توسط آمریکایی ها رونمایی می شود.

ایزدی با بیان اینکه غرب اگر قابل اعتماد بود به همان برجام که خودش امضا کرد وفادار مــی ماند اظهار داشــت: به نظرم غربزده هــای داخلی فقــط یک هفته حافظه دارنــد و به دلیل ایــن که غرب چشمشــان را بسته اســت، نمی توانند روزهای خیانت آنها را درطول تاریخ این کشور و این آخر بر سرمذاکرات هسته ای ببیننــد و من نمی دانــم چطور بعضی ها می تواننــد این قدر خود و فکرشــان را به غرب فروخته باشند که ملت خود را فدای آمریکا دوستی شان کنند.

کشورهای مدافـع مذاکـــره بزرگترین دارندگان موشک هستند

وی در پایان تأکید کرد: به نظر من افرادی که در رســانه های داخلی درباره مذاکره مجدد با غرب ســخن مــی گویند دارند نظــرات برخی افراد خــاص را به جامعه منتقل می کنند. همان هایی که به دلیل شکست برجام خجالت می کشند خودشان از مذاکره جدید حرف بزنند. بــر اســاس برآوردهــای صورت گرفته، واشــنگتن ۴۵۰ موشــک بالســتیک بین قــاره ای را در پایگاه هایــی در مونتانا، داکوتای شمالی و وایومینگ مستقر کرده است و برد موشک های ال جی ام ۳۰ بین ۹۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ کیلومتر اســت و کشور فرانسه که بر مذاکرات موشکی ایران اصرار دارد، خود دارای موشک های بالستیک با بردهای مختلف است. موشک ام ۵۱ با برد ۸ هزار کلیومتر، تنها بخشی از توانایی موشکی فرانسه را در کنار کلاهکهای هسته ای این کشور تشکیل می دهند. حتی عربســتان سعودی نیز با خرید موشک های دوربرد از چین توانسته، ظرفیت موشــکی خود را تا بــرد ۲۶۰۰ کیلومتری بالا ببرد.

حال سوال این است که آیا در این منطقه خطرناک ما باید بر سر موشک های خود مذاکره کرده و آنها را نابود کنیم؟ آن هم در منطقه ای که فقط رژیم صهیونیستی ۳۰۰ کلاهک هســته ای انبار کرده و در دوران دفاع مقدس هم همه ما را تنها گذاشتند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.