پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۸

توطئه سکوت در جهان اسلام

قائم شریعتی

کشورهای اسلامی

رهبر معظم انقلاب در فرمایشــات اخیر خود در دیدار با نمایندگان مجالس کشورهای اسلامی به موضوع مهم توطئه سکوت در جهان اسلام اشاره کردند.

قدس آنلاین- رهبر معظم انقلاب در فرمایشــات اخیر خود در دیدار با نمایندگان مجالس کشورهای اسلامی به موضوع مهم توطئه سکوت در جهان اسلام اشاره کردند. اما قبل از پرداختن به این موضوع درنگی بر چه صهیونیست ها در دنیای اسلام به دنبال آن هستند قابل تأمل می باشد. از صدر اســلام تا کنون همواره صهیونیست ها مشــغول توطئه و دشــمنی نســبت به اسلام بوده اند و در این مســیر کفار و منافقین نیز یار و یاورشــان بوده و هستند. نقطه اوج این توطئه در تاریخ، تشکیل رژیم صهیونیستی اسرائیل در بلاد مسلمین با زمینه چینی و حمایت انگلیس و آمریکاست و امروز اسرائیل تبدیل به یک غده ســرطانی در پیکره مسلمانان شده است. مبارزه با این غده ســرطانی و مقاومت در برابر فشارها و ســختی های ناشی از آن به طور قطع می تواند کانون اتحاد امت های مسلمان باشد. روشن است که هر گونه غفلت و سکوت نه تنها از دشمنی های صهیونیست ها و حامیانش نمی کاهد، بلکه راه را برایشــان هموارتر و ســرعت و شدت دشمنی را می افزایــد. بنابرایــن همانطور کــه در طول سالیان گذشته مشاهده کرده ایم صهیونیست ها بــه همراهی انگلیس و آمریــکا، تلاش کرده اند مســلمانان را به مســائل کوچک تر و اختلافات داخلی مشــغول کنند و با سیاست کهنه «فرق تسد- تفرقه بنداز و حکومت کن» در حاشیه ای امن اهداف خــود را دنبال کنند، یا با طراحی و ایجــاد گروه های تروریســتی تکفیری همچون داعش و جنگ فرسایشی در کشورهای اسلامی منطقه، هم توان جبهه مقاومت را ناچار به سمتی دیگر معطوف کنند و هم در جنگ نرم با استفاده از امپراتوری رســانه ای در اختیــار خود، اذهان مسلمانان را از مسئله اصلی- فلسطین- و خطر اصلی ترین دشمن- اسرائیل- منحرف سازند. این همان توطئه سکوت است که ممکن است امت اسلام و کشور های مسلمان دچار آن شوند؛ نکته مهم در این موضوع بار سنگینی است که بر دوش نمایندگان مجالس کشورهای اسلامی است که برخاسته از ملت ها هستند و می توانند با تبیین این مسئله در میان ملت خود و با پشتیبانی افکار عمومی، توجه به مسئله فلسطین و مقاومت را از دولت های اسلامی به طور جدی مطالبه نمایند و قوانین لازم را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهت مبارزه با رژیم صهیونیستی و منزوی کردن آن به صــورت متحد به تصویب برسانند. همچنین با تشکیل جبهه واحد رسانه ای به عنوان ابزار مهم قدرت جنگ نرم توطئه های دشمنان اسلام از جمله توطئه سکوت را خنثی نموده و به صورت فعالانــه در این عرصه نیز به پیروزی برسند. واضح است که عموم مسلمانان در عرصه تقویت جبهه مقاومت مؤثر و مسئول هستند. همان طور که امام خمینی (ره) فرمودند اگر هر مسلمان یک سطل آب بریزد، اسرائیل را آب می برد یعنی راه نجات، اتحاد امت اسلام است. حسن ختام این نوشــتار کلام دیگری از ایشان اســت که فرمودند: «بر هر مسلمانی که به خدا و روز جزا ایمان دارد واجب اســت که تمامی قوا و نیــروی خود را در این راه بــه کار برد... د. بر هر مسلمانی لازم است که کلیۀ نیروهای خویش را برای آزاد کردن سرزمین های اشغال شده و انتقام از اشغالگران به کار گیرد و جای تردید نیست که وظیفه یک نفر مسلمانی که در دورترین نقطه های جهان به ســر می برد همان وظیفه ای است که خلق مســلمان فلســطین امروز به آن مسئول است، مسلمانان به مثابۀ دست واحدند و همه در مسئولیت عمومی یکسانند». 

منبع: روزنامه قدس