شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۳

اعلام جرم دادستانی مشهد علیه برند متخلف چای

ماجرای چای آلوده درمشهد وارد فاز جدیدی شد

چای قاچاق

قدس انلاین - عقیل رحمانی: معاون دادستان در دادسرای ناحیه 6 مشــهدگفت: رســیدگی قضایی به عناوین اتهامی متوجــه برند معروف چای، در دادسرای مشهد آغاز شده است.

اواخر اســفند ماه بود که کارشناسان معاونت

بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت

استان رد پای تخلف گسترده یک برند معروف

چای را در عرضه چای آلوده به جوش شیرین

شناسایی کردند.

همزمان با برملا شدن تخلفات صورت گرفته

توســط برند مذکــور و اعلام نتایــج مثبت

آزمایشــگاهی در این زمینه، موضوع به حوزه

دادستانی منعکس و معاون پیشگیری از وقوع

جرم دادســتان مرکز اســتان، دستور توقیف

محموله پنج تنی چای آلوده به جوش شیرین

را صادر کرد.

با ورود قاطع دستگاه قضایی به پرونده آلودگی

محمولــه چای بــه جوش شــیرین، موضوع

رسانه ای شد. چند روز بعد از لو رفتن ماجرای

آلودگی چای ها به جوش شیرین، برند متخلف

با قرار دادن اســتند های متعددی در حاشیه

بولوار مصلی به ســرعت چوب حراج به برخی

محصولات خود زد و بسته های چای که قیمت

درج شده روی آن 11 هزار تومان بود را 2000

تومان به فروش رساند.

درحالی که تســت آلودگی چــای به جوش

شیرین در آزمایش های تعریف شده سازمان

ملی استاندارد وجود نداشت، جلسات متعدد و

پیگیری های فراوانی از سوی دادستانی صورت

گرفت تا در این زمینه به نتیجه واحدی دست

پیدا کنند.

در آخرین اقدام، قاضی بخشی محبی معاون

دادستان در حوزه پیشــگیری از وقوع جرم

دادســرای مرکز اســتان، مکاتبه ای با مدیر

کل استاندارد خراسان رضوی و معاونت غذا

و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی انجام داد

و طــی آن اعلام کرد که باتوجــه به اهمیت

نظارت برســلامت آحاد جامعه، دادستانی

مدتی اســت بــه موضوع کیفیــت چای در

اســتان ورود پیدا کرده اســت و با توجه به

اقدام های گســترده کارشناسی، این نتیجه

حاصل شــد که با وجود کد استاندارد فعلی

مختص چــای، امکان انجــام برخی تقلبات

که به سلامت شهروندان آسیب جدی وارد

می کند، وجــود دارد؛ از آن جمله می توان

به اســتفاده از جوش شــیرین و پودر خون

دامی برای افزایش رنگ و خوش رنگی چای

بی کیفیت و اســتفاده از رنگ و اسانس های

غیر مجاز با درصد نامشخص در محموله های

چای اشاره کرد.

همچنیــن در ادامــه مکاتبه دادســتانی با

دســتگاه های مســئول در زمینه ســلامت

شــهروندان آمده بــود: باید در ایــن زمینه

دســتگاه های متولی ورود جــدی به موضوع

داشته باشند.

بنا بر این گزارش، هنــوز چند روزی از مکاتبه

دادستانی با دستگاه های مذکور نگذشته بود که

اطلاعاتی به دست کارشناسان سازمان صنعت،

معدن و تجارت استان رســید مبنی بر وجود

محموله جدید چای آلوده به جوش شیرین در

انبار برند متخلف .

بر این اساس موضوع بسرعت به دستگاه قضایی

منعکس شد و با دســتور معاون دادستان در

حوزه پیشگیری از وقوع جرم انبار برند معروف

چای، مجدد مورد بازرسی قرار گرفت و چندین

کارتن چای سبز در محل شناسایی و توقیف

شد. پس از آزمایش روی نمونه های اخذ شده

بازهم آلودگی چای سبز برند معروف به جوش

شیرین در آزمایشگاه معتمد، تأیید شد.

باتوجه به اقدام های صورت گرفته، با دســتور

دادستانی پرونده ای که در این زمینه در سازمان

تعزیرات حکومتی استان مطرح شده بود، برای

ادامه روند رسیدگی به دادسرای مرکز استان

منتقل شد.

باتوجه بــه ورود قاطــع دســتگاه قضایی به

ماجرای چای آلوده و پیگیری های مســتمر

و قابل قدردانی در این زمینه، مطلع شــدیم

دستگاه قضایی علیه برند متخلف اعلام جرم

کرده است.

معاون دادســتان و سرپرست دادسرای ناحیه

6 مشــهد در پاســخ به پیگیری های قدس و

در تشریح گام جدید دســتگاه قضایی در این

خصوص گفت: باتوجه به تخلفات مطرح شده

در پرونده برند معروف چــای که مدتی پیش

حوزه دادستانی مرکز اســتان به آن ورود پیدا

کرده بود، چند روز پیش علیه برند متخلف در

دادسرا اعلام جرم شد.

قاضی ســید هادی شــریعت یار ادامه داد: بر

همین اســاس، پرونده به یکی از شــعبه های

دادســرای مشــهد ارجاع و روند رسیدگی به

عناوین اتهامی متوجه برنــد مذکور نیز آغاز

شده است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.