چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۱

سی و ششمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش‌آموزان برگزیده کشور از فردا آغاز می‌شود

رقابت ۲ هزار نفر در ۵۰ رشته هنرهای دستی و تجسمی

محمود مصدق

رمضانی

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش از آغاز برگزاری سی و ششمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش‌آموزان برگزیده سراسر کشور از فردا خبر داد و گفت: در این دوره ۶ میلیون و ۱۷۴ هزار نفر رشته در ۵۰ رشته هنرهای دستی و تجسمی‌به رقابت می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی قدس آنلاین؛علی رمضانی، صبح امروز و در نشستی خبری در تشریح جزئیات سی و ششمین جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان سراسر کشور با اشاره به حضور شش میلیون و ۱۷۴ هزار نفر - رشته از مجموع بیش از ۱۳ میلیون دانش آموزدر این دوره از مسابقات فرهنگی و هنری گفت: از این حیثاین جشنواره یکی از بزرگترین جشنوارهایی است که در هر سال برگزار می‌شود و حیف استاین ذخایر و گنجینه‌ها که اغلب آنهااز مناطق روستاییو محروم هستند، دیده نشود.

به گفته وی حدود دو هزار دانش آموز در مرحله کشوری این مسابقه شرکت می‌کنند.

وی شروعمسابقات را از فردااعلام کرد و گفت: از ۱۸ تا ۲۲ مرداد ماه پسرانبرگزیده و از ۲۵ تا ۲۹ مردادماهدختران برگزیده در تهران و اردوگاه باهنر به رقابت با یکدیگر می‌پردازند،.

وی اطلاع رسانی بهتراز جشنواره یاد شده رادلیل اصلی برگزاری این دوره از مسابقات در تهران پس از یک وقفه ده سالهاعلام کرد و درباره اهداف جشوارهفرهنگی – هنری همگفت:در این مسابقات دانش آموزانبا توانمندی‌های یکدیگر آشنا می‌شوند، یاد می‌گیرند که با هم تعاملکنند و مسئولیت پذیر شوند.

وی با اشاره به این که بسیاری از دانش آموزان برگزیده که اغلب از مناطق محرومکشور هستند بالاتر از سن شان عمل می‌کنند اما دیده نمی‌شوند، گفت: این جشنوارهظرفیتی مناسبی برایمهارت آموزی و کارآفرینی دانش آموزان است به طوری کههر کدام از آنها حداقل با یک مهارتکه می‌تواند در انتخاب حرفه و زندگی اینده شان نقش داشته باشند آشنا می‌شوند.

وی با اشاره به این اگر در برخی از استان‌ها مسابقاترا برگزار نکنیم هنرهای دستی و تجسمی‌ آنها از بین می‌رود خواستار کمکدولت ، مجلس و سایر دستگاه‌ها و ساز مان‌های مسئولدر برگزاری اینمسابقات یاد شده شد و گفت: به خاطر محدودیت منابع مالی کمتر می‌توانیم از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم به همین دلیل از۷۰۰ رشته هنری موجود فقط در۵۰ رشته مسابقه برگزار می‌کنیم .

وی با بیان این کهمنابع مالی این مسابقات به سختی تأمین می‌شوددر پاسخ به سوال قدس آنلاین مبنی بر این که میزان بودجه مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش برای فعالیت‌های فرهنگی هنریچقدر است و در حال حاضر چه میزان آن تامین اعتبار می‌شود؟ گفت: کل بودجه مصوب ما برای فعالیت‌های فرهنگی در یکسال بیش از ۱۰ میلیارد تومان استدر حالی که حداقل باید برای یکسال ۱۰۰ هزار تومان برای هر دانش‌آموز هزینه کنیم که اینگونه نیست. البتهما دولت رادرک می‌کنیم و می‌دانیم که از لحاظ اقتصادی کشور در وضعیتی نسیت کمک قابل توجهی به این بخش بکند از همین روخواستار مشارکت بیشتر خانواده‌هاو خیریندر این حوزه هستیم.

رمضانیبا بیان اینکه همه فعالیت‌های ما مدرسه محور هستند گفت: هدف ما حمایت از تمام دانش آموزان کشور است بر همین اساساسال برای اولین بار بر برگزاری مسابقاتتئاتر دانش آموزی را در مدارس خواهیم داشت.

به گفته مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش در حاشیهجشنوارهنمایشگاه‌یاز تولیدات دانش آموزان برگزیدهبه مدت یک هفته دایر می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.