همه‌ی خبرهای امروز
  • شهرداری تهران ۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۱:۰۸

    جهاد را به سازندگی برگردانیم

    امیر سعادتی

    دکتــر محمدعلی نجفی به دلیل یک مشکل جدید پزشکی از شهرداری تهران استعفا داده است. نجفی بر اساس قانون باید وظایف خود را تا اولین جلســه رســمی شورای شهر در ســال آینده ادامه دهد و شهر را با معاونین اداره کند تا مشکلی ایجاد نشود.