همه‌ی خبرهای امروز
 • حسن هانی زاده ۱۳۹۶-۰۶-۱۵ ۱۰:۰۳

  دیرالزور و آخرین گام پیروزی

  حسن هانی زاده

  ﺷــﻬﺮ ﺩﻳﺮﺍﻟﺰﻭﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺳــﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﻣﺮﺯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻗﻪ، ﺍﺩﻟﺐ ﻭ ﺣﻤﺺ ﺗﻠﻘﻰ میﺷﺪ. ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕــﺮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺩﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﺩﻳﺮﺍﻟﺰﻭﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﺎ ﻩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺖ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

 • سیامک باقری ۱۳۹۶-۰۶-۱۴ ۰۹:۳۰

  گفتمان مقاومت بحران سوریه را پایان داد

  سیامک باقری

  ﺷــﻮﺍﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻴﺰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣ ﻰﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩ ﺑﺰﻭﺩﻯ ﺳــﻮﺭﻳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﻯ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﺩ.

 • پیر محمد ملازهی ۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۰۹:۳۳

  مدارا و آرامش اجباری ترامپ در قبال کره شمالی

  پیرمحمد ملازهی

  برخــی اعتقــاد دارند رویکــردی که کره شمالی درباره فناوری هسته ای و آزمایشات موشکی در پیش گرفته است اگر ایران نیز درباره فناوری هسته ای در پیش می گرفت به نتیجه بهتری نسبت به برجام و مذاکرات هسته ای دست پیدا می کرد.

 • حنیف غفاری ۱۳۹۶-۰۶-۱۲ ۱۱:۰۳

  یک بام و دو هوای آمانو

  دکتر حنیف غفاری

  ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺁژﺍﻧﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺕ ﻋﻘﻼﻧﻰ، ﻧﻈﺎﻣــﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺁژﺍﻧﺲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ، ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺁﻣﺎﻧﻮ ﻧﺸﺎﻥ میﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻭﻯ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ، ﺩﺭﺻﺪﺩ ﻛﺴﺐ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎ ﻡﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ(ﺑﺨﺼﻮﺹ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳــﻔﺮ ﻧﻴﻜﻰ ﻫﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻭﻳﻦ) ﺑﻮﺩ ﻩﺍﺳﺖ.

 • بهشتي پور ۱۳۹۶-۰۶-۱۱ ۰۹:۱۸

  ﺁﻣﺮﻳﻜﺎییﻫﺎ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻫﺎﻭﻥ میﻛﻮﺑﻨﺪ

  حسن بهشتی پور

  ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ فعالیتﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ هسته اﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ(پیﺍﻡ ﺩﻯ)، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳــﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻈﺎﻣﻰ، ﺁﺫﺭ سال ۹۴ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮ ﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻜﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍ، ﺑﺴــﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪ.

 • پارسی نژاد - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۶-۰۹ ۰۹:۴۷

  بازتاب اندک مناسک حج در ادبیات داستانی امروز

  کامران پارسی‌نژاد

  حضور خالصانه و بی‌ریای حاجیان در مناسک حج، در مسجدالنبی، بقیع، میقات، عرفات، مشعر و منی، اگر به واسطه دل باشد؛ هزاران راز و رمز زیبا در خود نهفته دارد که تنها در قالب داستان می‌تواند به منصه ظهور برسد و ماندگار بشود.

 • امیرابراهیم رسولی ۱۳۹۶-۰۶-۰۸ ۰۹:۵۴

  انقلاب بن بست ندارد

  امیر ابراهیم رسولی

  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺮﺳﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻳﺪ ﺭﺍ ﺗﺒﻴﻴﻦ میﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ، ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻰ ﻭ ﻓﻜﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﻴﺮ ﺧﻂ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﻓﻀﺎﺳــﺎﺯ ﻯﻫﺎ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺁﺭﻣﺎ ﻥﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ.

 • دیدار رهبر و طلاب ۱۳۹۶-۰۶-۰۷ ۰۹:۴۸

  طبیب دوره گرد

  احسان صالحی طالقانی

  دیدار روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی با طلاب حــوزه علمیه تهــران در ادامــه و مکمل دیدار اردیبهشت ۹۵ با همین حوزه علمیه بود. در آن دیدار، رهبر انقلاب، سفارش مؤکدی کردند که طلبه در کنار وظیفه هدایت فکری و سیاســی، وظیفه غمخواری مردم و خدمت رسانی اجتماعی را برعهده دارد.

 • حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۱۰:۲۱

  مردم چشم انتظار اقدام و عمل دولت

  نصرالله پژمان فر

  با رای اعتمــاد بالایی که مجلــس به کابینه دوازدهــم داد ، در عمل حســن نیت خود را نسبت به تحقق وعده های رئیس جمهور ابراز کــرد. حالا دیگر نوبت رئیس جمهور و اعضای کابینه است تا با اقدام و عمل پاسخ اعتماد مردم و مجلس را بدهند.

 • حسن هانی زاده ۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۱۲:۲۸

  اقلیم کردستان و تنگناهای دولت سازی جزیره ای

  حسن هانی زاده

  برگزاری همه پرسی اقلیم کردســتان در سوم مهر ماه آینده که به جدائی این اقلیم از پیکره عراق منجر خواهد شد، نه تنها دولت آینده این منطقه را با بنبست مواجه خواهد کرد بلکه برمشکالت امنیتی و سیاسی عراق و کشورهای پیرامونی این اقلیم نیز خواهد افزود.

 • محمد دهقان نقندر ۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۱۱:۲۷

  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﻻﺯﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

  محمد دهقان

  ﻭﺭﻭﺩ بیﺭﻭﻳﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻌﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ، ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺁ ﻥﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ، ﺣﺪﻭﺩ ۰۳ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻣ ﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ۲۲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﻭ ﺁﺳــﻴﺐ ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ، ﻧﺒﻮﺩ ﻧﻈﺎﺭ ﺕﻫﺎﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪﺍ ﺳﺖ.

 • ایمان شمسایی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۶-۰۴ ۰۹:۵۶

  ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭﺟﺎ ﺯﺩﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

  ایمان شمسایی

  ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻮﺑــﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷــﻴﺪﻥ ﺑﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘــﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میﺭﺳﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺁ ﻥﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ میﺷﻮﺩ

 • دکتر حسین رویوران ۱۳۹۶-۰۶-۰۲ ۱۱:۴۶

  ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﮓ میﺷﻮﺩ

  حسین رویوران

  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻝ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺗﻚ ﻧﻔــﺮﻩ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨده ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﺳــﺖ. ﻗﻄﻌﺎً ﺍﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻊ می برد و ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﻳﺖ میﻛﻨﺪ.

 • مصیب نعیمی ۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۴:۱۶

  تلاش آمریکا برای حفظ مهره های سوخته

  مصیب نعیمی

  آمریکا تلاش می کند همچنان از مهره های سوخته و بدنام در نزد مردم ایران سود جسته و به همین منظور از آنان پیوســته حمایت میکند. کنگره آمریکا بتازگی از دولت عراق خواسته اســت تا برای جبران خســارت هایی که به ۲۷۰۰ عضو گروهگ تروریســتی منافقین در دو اردوگاه پیشــین اشــرف و لیبرتی در داخل عراق، وارد شــده است

 • محسن مهدیان ۱۳۹۶-۰۵-۳۱ ۰۹:۰۴

  ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ

  محسن مهدیان

  ﺍﻧﻘﻼبیﮔﺮﻯ، ﺁﺭﻣﺎ ﻥﻫﺎﻯ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ. ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﻯ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻠﻨﺪ میﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻼﻥ ﻧﮕﺮ میﻛﻨﺪ. ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﮔﺮﻯ ﺍﻓﻖ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻧﻔﺲ ﺍﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻋﺎﻟﻰ ﺷﻮﺩ. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﻰ ﺑﺨﺸــﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻭﻧﺶ ﺭﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﺶ ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

 • دولت دوازدهم ۱۳۹۶-۰۵-۳۰ ۱۲:۰۹

  دولت، قدر این اعتماد را بداند

  رضا سیفی

  اعتماد مردم و مجلس به حســن روحانی و وزیران پیشنهادی پشتوانه و سرمایه عظیمی برای دولت دوازدهم به وجود آورده اســت. ســرمایه ای که انتظار می رود دولت مردان به عنوان یک فرصت از آن اســتفاده درست کرده و با شــتابی بیش از گذشته در مسیر خدمتگزاری، گام بردارند.

 • سیامک باقری ۱۳۹۶-۰۵-۲۹ ۰۹:۱۵

  دولت ترامپ ناپایدار است

  سیامک باقری

  اختلاف «استیو بنن»، با داماد ترامپ، با مشاور امنیت ملی، با وزیرخارجه و گروهی از نظامیان این کشور کار دستش داد و برکنار شد. او نیز به گروهی از اخراجی‌ها پیوست که از مشاوران نزدیک ترامپ بودند و در رسیدن او به کاخ سفید نقش مهمی داشتند و در ماه‌های اخیر از کار برکنار شدند.

 • دکتر سید یاسر جبرائیلی ۱۳۹۶-۰۵-۲۸ ۰۹:۳۰

  جایگاه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت

  سید یاسر جبرائیلی

  مشهور اســت که در جریان تدوین یکی از برنامه های پنج ســاله توســعه، با فاصله ای حدود یک هفته پس از ابلاغ سیاســت های کلی، دولت وقت لایحه برنامه پنج ســاله را تقدیم مجلس کرد. وقتی از تدوین کنندگان برنامه پرسیده شد که چطور در عرض یک هفته پس از ابلاغ سیاست های کلی توانستید برنامه را آماده کنید، پاسخ دادند برنامه قبلاً تدوین شــده بود

 • سرلشکر باقری ۱۳۹۶-۰۵-۲۶ ۱۲:۳۵

  روابط نظامی و امنیتی ایران و ترکیه؛ از رقابت تا همکاری

  مجتبی جنتیان

   سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به ترکیه از زاویه های گوناگون دارای اهمیت است و یک نقطه عطف در روابط دو کشور به شمار می آید. صرف نظر از ســطح و ترکیب هیئت نظامی ایرانی که پــس از پیروزی انقلاب اســلامی کم نظیــر اســت

 • امیرابراهیم رسولی - کراپ‌شده ۱۳۹۶-۰۵-۲۵ ۱۰:۱۶

  کابینه خاکستری

  امیر ابراهیم رسولی

  اکنون که مجلس شورای اسلامی درحال سبک و ســنگین کردن ِ وزیران پیشــنهادی رئیس جمهور است، به نظر می رسد بهتر می توان وزن و ترکیب احتمالی کابینه دوازدهم را تحلیل و ارزیابی کرد.

 • فرشاد مهدی پور ۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۳:۰۲

  تغییر نمادین نسل ها

  فرشاد مهدی پور

  شــنبه، نوزد هــم ذی القعد ه؛ مشــهد. تالار اجتماعات مؤسسه فرهنگی قد س. جلســه ای ترتیب یافته به همت مد یران عزیز و جد ید روزنامه قد س و د وســتان صمیمی و قد یمی اش؛ به یاد بــود روز خبرنگار، رونمایی از برخی فعالیت های جد ید مؤسســه قد س و اهد ای «خاد میاری رسانه» به چند روزنامه نگار قد یمی تر مجموعه. بــرای این قد رد انی آخر، از آقایــان ســید جلال فیاضی د عوت شــد ه اســت

 • حنیف غفاری ۱۳۹۶-۰۵-۲۴ ۱۲:۴۶

  وقتی ترامپ به سیم آخر می زند

  حنیف غفاری

  اخیرا رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالم کرده اســت: اگر من به توافقات صورت گرفته از ســوی دولتهای قبلی ایاالت متحده آمریکا پایبند بمانم، فردی کودن هستم. ترامپ از توافق هســتهای میان ایران و اعضــای ۱+۵ به عنوان یکی از بدترین توافقات در حوزه سیاست خارجی ایاالت متحده یاد کرده است.

 • محمد صادق کوشکی ۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۱۰:۴۰

  گام با صلابت مجلس در رویارویی با ماجراجویی های آمریکا

  محمد صادق کوشکی

  ﺍﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷــﻴﻮ ﻩﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ، ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺍﻓﻜﻨﻰ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﻓﻀﺎﻯ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘ ﻪﺍﻯ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻣ ﻰﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺎﻥ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩ، ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻭ ﺑﻰ ﻭﺍﻛﻨﺸﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻘ ﺾﻫﺎﻯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮ ﻯﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﺥ ﺳــﻔﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﺭ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﺪ.

 • محمد قاضی زاده ۱۳۹۶-۰۵-۲۱ ۱۰:۳۴

  از جنس پیام روشن کربلا

  محمد قاضی زاده

   شــهادت مظلومانه محسن حججی را همه شنیدند. تصویر اســارت و شهادتش را نیز همه دیدند و خیلی ها گریستند. چند سالی اســت همه ما عادت کرده ایــم هر از چند گاهی خبر، تصویر یا قطعه فیلمی از شهادت جوانان دلیر این مرز و بوم که برای حراست از کیان دین و کشــور و حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام، فرسنگ ها دورتر از خاک وطن به خاک و خون غلتیدند را ببینیم و از نبودشان حسرت بخوریم و از وجودشان به خود ببالیم.

 • پیر محمد ملازهی ۱۳۹۶-۰۵-۱۹ ۱۱:۰۲

  آمریکا دست داعش را در افغانستان باز می گذارد

  پیر محمد ملازهی

  داعش می خواهد شکســت هایش در عراق و ســوریه را در افغانســتان جبران کند و با همین انگیــزه فرماندهــان و نیروهای زبده اش را که از آسیای مرکزی و گروه های نهضت اسلامی ازبکستان، نهضت اسلامی ترکستان شرق، چچن و تاجیک بودند و در هدایت و فرماندهی جنگ در سوریه و عراق نقش کلیدی داشتند، به افغانستان گسیل کرده است.

 • مالک شریعتی ۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۰:۱۵

  ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ

  مالک شریعتی

  بــﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻧﺎ ﻡﻫﺎﻯ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻛــﺮﺩ، ﻣﻬ ﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔــﻪ ﺩﺭ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ، ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳــﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺧﻮﺩ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

 • کوشکی ۱۳۹۶-۰۵-۱۷ ۱۰:۳۴

  انفعال در برابر تکرار توهم قرن نوزدهم اروپایی ها

  محمد صادق کوشکی

  ارزیابی وضعیــت کنونی کشــور در حوزه سیاست خارجی نشــان می دهد، در آینده نیــز باید منتظر رفتارهــای مداخله جویانه اروپایی ها در امور داخلی کشور باشیم.

 • سیداحسان قاضی زاده هاشمی ۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۹:۳۶

  ریشه ها ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﻠﻔﻰ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﺎﺭ

  دکتر احسان قاضی زاده

  ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪ ﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻴﺪ، ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ، ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴــﺖ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ.

 • ابوالفضل حسن بیگی ۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۱۰:۲۶

  ﺑﺎﺯﻯ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده آﻣﺮﻳﻜﺎ

  ابوالفضل حسن بیگی

  ﺁمریکایی ها به ﺗﺎﺯﮔﻰ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﻠﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﻩﺍﻧﺪ.

 • زینلی ۱۳۹۶-۰۵-۱۴ ۱۱:۳۱

  دلواپسی های بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز

  مسعود زینلی

  ﺣﺎﻝ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣ ﻰﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﻋﻤــﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳــﺖ، ﺍﻣﺎ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ نمیﺗﻮﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺒﺮﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﺳﺘﻰ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷــﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﭼﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻋﺪ ﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻭﻥ ﺷــﻚ ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺭﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺯﺍﺳﺖ