• به تو هیچ ربطی نداره!؟

    به تو هیچ ربطی نداره!؟

    اهواز_ به تو هیچ ربطی نداره...بی ربط ترین و مزخرف ترین جمله ای که می توان به یک نماینده مجلس و وکیل قانونی مردم یک شهر و یا استان گفت.

تیتر سه زیرسرویس استان ها