• این استان دیگر اورجینال نیست

    این استان دیگر اورجینال نیست

    سخت است باور کنی آدرس بهشت عوض شود و خبری از خُرّمی و ممتازی همیشه نباشد... سرجایش محفوظ باشد آن سرزمین، اما خود اورجینالش نباشد دیگر...

تیتر سه زیرسرویس استان ها