• وضعیت تالاب انزلی قرمز است

    به دلیل حجم بالای آلودگی

    وضعیت تالاب انزلی قرمز است

    رشت- فاضلاب‌های خانگی، صنعتی، بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی ، سموم آفات گیاهی، نخاله‌ها و پسماندها ، گیاهان مهاجم، تملک اراضی و بخش‌های انسان‌ساخت، انتقال آلودگی از دریا و رسوبات رودخانه‌ها عمده نیروهای تهاجمی‌اند که در شکل گیری بحران پیش روی تالاب اثرات متفاوتی دارند.

تیتر سه زیرسرویس استان ها