شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۵

یادداشت روز «روزنامه قدس»

انقلاب ادامه دارد...

دکتر محمدرضا جمالی

محمدرضا جمالی

انقلاب ادامــه دارد، چون تفکر انقلابی ادامه دارد. انقلاب ادامه دارد، چون بهترین گزینه برای اداره کشور راه و رسم انقلابی گری است. انقلاب ادامــه دارد، چون مردم همچنان بر این عقیده هســتند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. انقلاب ادامه دارد ...

«انقلاب ادامــه دارد» این شــعار میلیون ها ایرانی اســت که در سی و هشتمین سالگرد انقلاب خود با شور و حرارت اعلام کردند.

انقلابی که به نام خدا شروع شد و برای نجات مستضعفین بر پا گردید.

انقلابیون واقعی همــان توده های محرومی بودنــد که خســته از غضب ســتمگران و متکاثران، جذب نورانیت انقلاب نجات بخش اسلامی شدند.

انقلاب های دنیا همه تاریخ مصرف داشته اند و بعد از مدتی از ماهیت خویش تهی شده اند، اما انقلاب اســلامی به واسطه ماهیت دینی و تفکر عاشــورا روز به روز طراوت و شادابی خود را حفظ می کند؛ زیرا ریشــه در نهضت حسینی دارد.

آرمان انقلاب در نجات انسان و تحول بخشی انسان اســت به طوری که انســان دیگری می سازد.

انقلاب ادامــه دارد، چون رویش های انقلاب اسلامی بیشــتر از گذشــتگان دل در گرو آرمان ها دارند.

انقلاب ادامه دارد، چون ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم در دستور کار انقلاب است. انقلاب ادامه دارد، چون دفاع از مستضعفین عالم از برنامه های اصولی نظام اسلامی است. انقــلاب ادامه دارد، چــون محو تبعیض در دستور کار انقلابیون اصیل می باشد.

انقــلاب ادامــه دارد، چون هنــوز با وجود اشرافی گری برخی خواص، انقلابیون واقعی زندگی زاهدانه ای دارند. انقــلاب ادامه دارد، چون بــا وجود وادادگی خــواص بی بصیرت، مــردم همچنان برای انقلاب جانفشانی می کنند.

انقلاب ادامه دارد، چون تفکر انقلابی در قالب بیداری اســلامی می رود که نقشه سیاسی جهان را عوض کند. انقلاب ادامه دارد، چون راه امام خمینی ادامه دارد. انقلاب ادامه دارد، چون آرمان های شهیدان زنده است. انقلاب ادامه دارد، چون تفکر بسیجی ادامه دارد. انقلاب ادامه دارد، چــون رهبری انقلاب به دســت جانشــین صالح امام خمینی، امام خامنه ای است.

انقلاب ادامــه دارد، چون تفکر انقلابی ادامه دارد. انقلاب ادامه دارد، چون بهترین گزینه برای اداره کشور راه و رسم انقلابی گری است. انقلاب ادامــه دارد، چون مردم همچنان بر این عقیده هســتند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. انقلاب ادامه دارد ...

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.