دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴

پایان جنگ هراسی برای رأی

امیرابراهیم رسولی

رسولی

جنگ هراسی برای کســب رأی، پروژه ای بود که یک جناح سیاسی از طریق آن سعی داشت خود را منادی صلح و طرف مقابل را بهانــه جنگ بخواند که بــا عنایت الهی و با سخنان رهبری انقلاب، نقش برآب شد.

قدس آنلاین - رهبر معظــم انقــلاب در دیدار دیــروز با کارگران، سخنانی را مطرح کردند که شاید بهترین تاریخ مصرف آن همین ایام باشد. شاه کلید ســخنان دیروز ایشان مربوط به پروژه ای اســت که برخی در دهه ۸۰ آن را مطرح و دوســتداران آن ها در ماه های اخیر آن را دنبال کرده و بر ادامه مطرح کردن آن اصرار نیز می کنند.

جنگ هراسی برای کســب رأی، پروژه ای بود که یک جناح سیاسی از طریق آن سعی داشت خود را منادی صلح و طرف مقابل را بهانــه جنگ بخواند که بــا عنایت الهی و با سخنان رهبری انقلاب، نقش برآب شد.

اهمیت سخنان رهبری در برملا کردن این پروژه در دو نکته قابل توجه است:

الف) پرده برداری از یک عملیات روانی جهت کسب رأی، که نوعی عملیات روانی بر مردم اســت که یک ســرنخ آن در داخل و ســر دیگر در خارج از کشــور مدیریت می شود. از حمله نمایشــی آمریکا به سوریه و بازتاب وســیع آن در رســانه ها و فضای مجازی تا فضاسازی دیپلماتیک در ماه های اخیر نشان از طراحی خاصی بود تــا مردم از مطالبات به حق خود در معیشــت و بیکاری و حوزه اقتصادی _اجتماعی و مواردی از این قبیل دست کشیده و با قناعت به وضع موجود از رویکرد تغییر صرف نظر کنند.

این عملیات روانی اکنون خنثی شده و نمی تواند بازیچه تبلیغاتی در شــعارها و فیلم ها شــود. این پروژه حتماً هدفی دقیق را نشانه گرفته بود. اگرچه مردمی که امروز با جوان بیکار خود مواجه هســتند یا مشکل تأمین مایحتاج ضروری را دارند و در طول سال های اخیر صرفاً با وعده هایی مواجه بودند که هیچ گاه عملی نشد، اما حتماً ترس از جنگ سبب می شود تا از این خواسته های به حق خود از دولت جمهوری اسلامی عقب نشینی کنند و از بین تأمین امنیت و صلح یا جنگ، قناعت کرده و به شرایط موجود راضی باشند.

ب) زمان شناســی در طــرح موضوع، طرح موضوع در زمان دقیق و مناسب از تیزهوشی رهبر انقلاب اســت. چنانچــه این بحث در چند ماه پیش طرح می شــد، کارآیی امروز را نداشــت و بــه قول معروف «ســوخت» می شــد، اما امروز با طرح درست در زمان مناسب، اقدامی در جهت منافع مردم حاصل شــد. زمان مناســب یعنی حدود ۲۰ روز تا انتخاباتی که اوج تبلیغات، شعارها و سخنرانی هاست، زمانی که وقت تصمیم گیری برای مردمی است که سرنوشت چهار سال آینده و حتی بیشتر خود را تعیین خواهند کرد.

در هر حال با پایان پروژه جنگ هراسی و دو قطبی کردن جنگ و صلح، این ابزار نامشروع برای ترساندن و جذب رأی، خنثی شد و هر جریان یا نامزد باید راه حل مشکلات مردم را ارائه کنــد و در نهایت منتظر رأی حلال باشــد و این مشــارکت بالای مردم خواهد بود که به فرموده رهبر معظم انقلاب ســایه هرخطر یا دســت درازی را از سر کشور دور خواهد ساخت. زیرا دشمنان از حضور مردم در صحنه، به معنای واقعی کلمه می ترسند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.