پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۵

«قدس» بررسی کرد

بی انصافی در محاسبه تورم، دستمزد کارگران را کاهش می دهد

مهدی شهرآبادی

نرخ تورم

نرخ تورم رسمی ۹/۹ یا ۱۰درصدی در زندگی مردم قابل احساس نیست اما اثرات فشارهای تورم واقعی به مراتب آشکارتر است».

قدس آنلاین- نرخ تورم رسمی ۹/۹ یا ۱۰ درصدی در زندگی مردم قابل احساس نیست اما اثرات فشارهای تورم واقعی به مراتب آشکارتر است». این جمله، نقل قول اکثر کارگرانی اســت که واقعیت های زندگــی را در بحث تأمین معیشــت به خوبــی وحتــی ملموس تر از دهک های متوسط جامعه لمس کرده اند به گونه ای که اخیراً نیز کارشناسان اقتصادی بحث های مهمی را پیرامون تفاوت نرخ تورم رسمی وغیر رسمی یا پنهان مطرح کرده اند. فعالان بخش کارگری وبرخی از اقتصاددانان تأکید دارند که دستمزد کارگران برای سال آینده نه براســاس نرخ تورم ســالانه بلکه براساس نرخ تورم جامعه کارگری باید افزایش یابد به گفته آنان نرخ تورم واقعی برای بخش کارگری با توجه به وجود برخی قلم ها درسبد معیشــت آن ها به واقعیت نزدیک تراست و ملاک قراردادن نرخ تورم سالانه برای تعیین دستمزد این قشرگمراه کننده است که خود موجب شکاف بیشتر هزینه - درآمد و عقب ماندگی دستمزد ازنرخ تورم می شود. بنابراین برای واقعی شدن تورم فقرا وجامعه کارگری باید اقلام مرتبط با هزینه ثروتمندان از سبد محاسبه تورم حذف شود. دراین راســتا رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت معتقد است که مردم معمولاً نرخ های رسمی تورم و بیکاری را باور ندارند و ارقام واقعی را بیشتر می دانند. احمد توکلــی با مطرح کردن این پرســش که تورم از چند ۱۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته اســت؟ توضیح داد: نکتــه ای که باور مردم را نســبت به آمارهای رســمی که با شــیوه های علمی هم حاصل می شود کم می کند، بی توجهی به تفاوت بین نرخ تورمی اســت که ثروتمندان با آن روبه رو هستند و نرخ تورم مقابل مســتضعفان. نرخ تورمی که اعلام می شــود نرخ تورم متوسط است. متوسط گرفتن برای تعیین میزان نرخ تورم از ۳۵۸ قلم کالا وخدمات. به عنــوان مثال در ســبد اغنیــا اتومبیل خارجی، استفاده از خانه مجلل، مسافرت های متعدد داخلی و خارجی، خرید زیورآلات و لباس های گران قیمت، گوشت و میوه فراوان و مشابه آن وجود دارد، اما در سبد فقرا هزینه اتوبــوس، اتاقی برای زندگــی در یک خانه اجاره ای، نان، هفته ای یا ماهی اندکی گوشت نامرغوب و لباس دست دوم هست. اغنیا بــا اینکه پول زیادی بــرای غذاهای دلچسب می دهند، خیلی بیشتر از آن برای لباس و تشــریفات و سفر و میهمانی صرف می کنند؛ یعنی، ســهم خوراک در مخارج آن ها کم است ولی فقرا بیشتر پول اندکشان را بــرای تهیه خوراک هزینه می کنند و اگر چیــزی ماند دارو و درمــان و لباس خریده می شود؛ یعنی سهم خوراک در هزینه فقرا بالاست. به گفته کارشناســان اقتصادی، مسئولان وقتی می خواهند با افزایش حقوق و دستمزد اثر تورم را خنثی کنند نرخ متوسط را ملاک می گیرند، مثلاً نرخ تورم متوسط ۱۵ درصد و نرخ تورم فقرا ۲۰ درصد است. دولت حقوق و دســتمزد را بجای ۲۰ درصد، ۱۵ درصد افزایش می دهد. نتیجــه آنکه قدرت خرید مردم فقیر پنج درصد کم می شود و فقرا هر سال فقیرتر می شوند.

نرخ تورم جامعه کارگری بیش از نرخ تورم عادی

عضو شورای عالی کار با اشاره به شرح وظیفه کمیته دستمزد گفت: در جلسه اخیر مقرر شد کمیته دســتمزد تحت عنوان کمیته دائمی به فعالیت خود ادامه دهد و به استناد قانون کار ابعاد مختلف تعیین دستمزد سالانه با در نظر گرفتن هزینه واقعی معیشت خانوار را مورد بررسی قرار دهد.

علــی خدایی در گفت و گــو با خبرنگار ما تصریح کرد: نرخ تورم جامعه کارگری بیش از نــرخ تورم عادی اســت و قطعاً ملاک ما برای تعیین دستمزد اقلام موجود در سبد هزینه های کارگری است. وی با اشــاره به فاصله زیاد نرخ تورم رسمی ونرخ تورم معیشت خانوارها وجامعه کارگری خاطرنشان کرد: پس از هدفمندی یارانه ها در خصوص اعلام آمارها و لیست اقلامی که به عنوان سبد محاسبه نرخ تورم یاد می شود، شــبه جعل صورت گرفت که در این راستا ۲۰ قلم کالا حذف و ۱۲۰ قلم کالا به فهرست جدید اضافه شد که مجموع کالاهای مورد محاسبه به ۳۵۸ قلم کالا رسید. خدایــی با بیــان این که در این فهرســت هزینه هــای عجیبی ماننــد هزینه کلاس ایروبیــک، هزینه ســفر به کیــش، هزینه ســفرهای خارجی و حتی قرص ترامادول! جای دارد که این اقلام شاخصی برای میزان سنجش هزینه های یک خانوار کارگری برای محاسبه نرخ تورم نیســت، اظهارداشت: به همین علت است که ما این فهرست را شبه جعل می دانیم و این فهرست به این منظور بوده تا نرخ تورم را به صورت مصنوعی پایین نگه دارند که این رویکرد هنوز ادامه دارد. وی ادامه داد: بر همین اســاس اعلام نرخ تورم نمی تواند برای ما ملاک تعیین دستمزد باشد. وی خاطرنشــان کرد: در سال ۹۲ نرخ تورم ۳۳ درصد بود در حالی که میانگین نرخ تورم در اقلام خوراکــی ۵۲ درصد بود که همین موضوع سبب شــد تا مسئولان از محاسبه دقیق دستمزد واقعی کارگران فاصله بگیرند. خدایی با اشاره به این که نرخ تورم اعلامی بر اساس ســبد تعریف شده واقعی است اما آمارهای بانک مرکزی نمی تواند برای تعیین دســتمزد کارگــران ملاک عمل باشد، تصریح کرد: به همین دلایل است که اکنون نــرخ تورم ۱۰ درصد در زندگی اقشــار کم درآمد وخانوارهــای کارگری قابل مشاهده نیست وآمارها و واقعیت ها با یکدیگر در تضاد است واز سویی اقلامی هم که برای محاســبه نرخ تــورم مورد ارزیابی قرار می گیرد، صحیح نیست. وی خاطرنشان کرد: ما وقتی می گوییم تورم ۱۰ درصد، این نــرخ حقوق ۲ میلیونی را به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال می رساند واز طرفــی حقوق یک میلیونــی را به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می رساند که این موضوع نشان می دهد این اعداد و ارقام یک جایی مشکل دارد.

افزایش دستمزد واقعی کارگران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورنیز با بیان این که نرخ تــورم اعلامی ۱۰ درصد بــا هزینه های خانوارهای کارگری تفاوت محسوســی دارد بــه خبرنگار ما گفت: وقتی ارقامی در خصوص نرخ تورم از ســوی جامعه آماری اعلام می شود، باید به آن اعتماد کنیم اما هم اکنون افزایش بیکاری، فقر و گسترش آســیب های اجتماعی ناشی از کاهــش درآمدها نشــان از ایراد های دیگری دارد. ســهرابی با بیان این که مجموعه قوانین و مقررات آمــاری نیاز به بازنگــری دارد، خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر برخی اقلام خوراکی مانند ســیب زمینی، پیاز، حبوبات، برنج، مرغ، گوشت و...افزایش های قابل توجهی داشته واز سویی نرخ اجاره بها بالا رفته و نرخ سایر کالاهای سبد معیشــت خانوارهای کم درآمد نیز افزایش یافته که برخــی از این قیمت ها مانند قیمت پیــاز بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشــته اســت که باید در تعیین نرخ تورم و بخصوص نــرخ تــورم هزینه هــای خانوارهــای کارگــری به صورت محاســباتی ودقیق عمــل کــرد ونــرخ تورم عادی ورســمی از نرخ تورم هزینه های کارگری تفکیک شود. سهرابی خاطرنشان کرد: این آمارها در حالی بیان می شــود که هم اکنون تنها در بحث معیشت کارگران به رقم ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان رسیده ایم که این رقم به غیر از سایر کالاها و خدمات است. وی با بیان این که زمانی به نرخ تورم واقعی می رسیم که سبد معیشت اقشار کم درآمد بخصوص کارگران ودســتمزد بگیران مورد بررسی وارزیابی قرار بگیرد وکالاهای لوکس وفاقد کارایی برای این قشر از سبد محاسبه حذف شــود، گفت: اگر این اقلام از ســبد محاســبه نرخ تورم حذف شود وهزینه های این قشــر دقیق بررســی شــود نرخ تورم واقعی برای این قشر جامعه افزایش می یابد ومتناسب دستمزد این افراد ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت.

منبع: روزنامه قدس