پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۴

عواقب یک همه پرسی لجوجانه

احمد یوسفی صراف

اعلام نتایج همه پرسی اقلیم

حالا دیگر مسعود بارزانی، اقلیم کردستان عــراق را به جایی رســاند کــه به تحلیل بســیاری از کارشناســان، نقطه بازگشتی برای آن نمانده است.

قدس آنلاین- حالا دیگر مسعود بارزانی، اقلیم کردستان عــراق را به جایی رســاند کــه به تحلیل بســیاری از کارشناســان، نقطه بازگشتی برای آن نمانده است. همه پرســی لجاجت آمیز اقلیم کردستان همــان طور کــه از قبل هــم پیش بینی می شد با تهییج احساســات قومی مردم کرد با نتیجه مثبت برگزار شــد. اما سؤال اینجاســت که وقتی تمام مرزهای زمینی و هوایی به روی یک کشــور تازه تأسیس بسته باشــد، وقتی تنها درآمد میسر یک کشــور تازه تأســیس(نفت) را نه بتوانید بفروشــید و نــه حتی قاچــاق کنید! این اســتقلال به چه قیمتی ارزشمند است؟ شعله ور شــدن آتش جنگ های قومیتی، جــولان تروریســت ها و تشــدید فضای امنیتی تنها بخشــی از میراث بارزانی در همه پرسی جدایی طلبی منطقه کردستان عراق است. همه پرسی در کردســتان عراق در سایه مخالفت های عراق، ایران و سایر بازیگران منطقه ای در حالی برگزار شد که در بغداد هنوز گروه تروریستی داعش به طور کامل ریشه کن نشده است. لجاجت و شــاید مأموریت مسعود بارزانی در برگزاری این همه پرســی حالا منطقه را به مســیری کشانده اســت که دیگر نه کردهای اقلیم دســت از استقلال رؤیایی خود می کشــند و نه در عمــل این اقلیم می تواند دولت قدرتمند و ارتش و ســایر ارگان های مورد نیازش را تشکیل دهد؛ آن هم در شرایطی که دولت قانونی عراق تنها تا روز جمعه به بارزانی مهلت داده اســت تــا از تصمیم خود بازگــردد، زیرا «حیدر العبادی» نخســت وزیر عــراق از مقامات کردســتان خواســت نتیجه همه پرســی جدایی را لغو کنند و خود را ملزم به قانون اساسی عراق بدانند. العبادی در جلسه پارلمان این کشور حاضر شــد و در مقایســه با چند روز گذشته، با لحن قاطعانه تری علیه اربیل سخن گفت. در این جلســه که وزیران دفاع، کشــور و مشــاور امنیت ملی دولت عــراق و ۱۶۶ نماینــده پارلمان حضور داشــتند، حیدر العبادی خواســتار لغو نتیجه همه پرسی کردستان شــد. او که پیشتر، همه پرسی را خلاف قانون اساســی عراق دانسته بود، اعلام کرد که کردستان هم ملزم به رعایت قانون اساسی عراق است. همچنین روز ســه شــنبه اردوغان رسماً تهدید کرد که نفت کردها را نخواهد خرید و اجازه صادرات آن را نیز نخواهد داد. این در شــرایطی اســت که مرزهای هوایی و زمینی اقلیم کردســتان عــراق بلافاصله پس از آغاز همه پرسی از طرف سه کشور ترکیه، عراق و ایران به دلیل حفظ امنیت بیشــتر کاملاً بسته شد. بیشتر کشورهای منطقه هم پروازهای کشورشان به سمت اربیل را لغو کردند. البته این همه مشــکل اقلیم کردســتان نیســت، عامــل پیچیدگی اوضــاع فقط مخالفت های خارجی با اســتقلال کردها نیســت، بلکه بحران هــای داخلی منطقه کردســتان نیز در آن نقــش دارد. بحران سیاســی گســترده ای کــه در تبلیغات حمایت از همه پرســی و همچنین در روز رأی گیری آشکار شــد، در حال عمیق تر شدن است. از مدت ها پیش منطقه کردســتان صحنه دودستگی سیاســی بین حزب دموکرات به رهبــری بارزانی و اتحادیــه میهنی به رهبری جلال طالبانی اســت. این تنش ها بتازگی با تمدید دوره ریاســت بارزانی بر منطقه کردستان افزایش یافت. حزب دموکرات کردســتان کــه در اربیل مستقر است، اصرار دارد زمان آن است که کردها بعد از ســال ها تحمل ظلم و ستم به دســت صدام و دیگران، اداره امور خود را به دســت بگیرند، در حالی که اتحادیه میهنی معتقد است تشکیل کشور مستقل کرد کــه بتواند روی پای خود بایســتد، رؤیایــی به دور از واقعیت اســت. این دو دســتگی در میزان شرکت در همه پرسی نمایان شــد، به طوری که برخی ساکنان سلیمانیه برعکس ســاکنان اربیل از رأی دادن خــودداری کردنــد و ترجیح دادند، احتیاط کنند. برخی محافل و شخصیت های سیاسی در عراق سرنوشــت «مســعود بارزانی» را که به دلیل رفتارهــا و عملکردهای دیکتاتور مآبانه اش در عمل در مسیر انتحار سیاسی گام برداشــته، شــبیه سرنوشــت صدام، دیکتاتور عراق ارزیابی کرده اند. اقدامــات غیرقانونــی مســعود بارزانــی مخاطــرات و تبعاتــی را بــرای کردهای عراق در پــی دارد. افزایش فضای امنیتی در منطقه کردســتان عــراق و نیز فراهم آوردن شرایط به اصطلاح فوق العاده برای ادامه ریاســت بر این منطقه که موعد آن مدت هاســت به سر آمده، از جمله اهداف «مســعود بارزانی» از بازی خطرناکی است که در عراق آغاز کرده است.  

منبع: روزنامه قدس