شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۱

راهیان نور فرصت عبور از سیم خاردار نفس

حمیدرضا بیانی

حمیدضا بیانی

اقداماتی همچون حرکــت راهیان نور که بر اســاس تدبیر عالمانه رهبر معظم انقلاب شکل گرفت نه تنها در راستای احیای مهم ترین ارزش های فرهنگی می توانــد ایفای نقش کند، بلکــه در نهادینه کردن اصولــی نظیر اعتقاد به معاد، می تواند مؤثر باشد، بنابراین نگاه ویژه به این حرکت عظیم باید مورد توجه همه مســؤولان و اقشار جامعه قرار گیرد.

جامعه اســلامی برای تحقق اهداف و برنامه های خویش، نیازمند انســان های دین باور است که در پرتو تعالیم مذهبی رشــد کرده باشند تا آنان را برای داشتن یک زندگی مطلوب در آینده آماده کند. تربیت دینی افراد، وابستگی زیادی به باورها، اندیشه ها و عقاید هر شخصی دارد؛ بنابراین بررسی عواملی که در شکل گیری این باورها نقش اساسی ایفا می کند، بســیار ضروری است، زیرا مجموعه باورها، اندیشــه ها و ارزش های هر ملتی نشــان دهنده فرهنگ آن قوم است و فرهنگ هر جامعه در ساختن آینده آن مؤثر است. از این رو، برای داشــتن آینده ای مطلوب باید از فرهنگ غنی و متعالی بهره جست و برای مقابله با هجمه های فرهنگی به تولیدات با ارزش و مؤثر در زمینه فرهنگ روی آورد. بر این اساس، امروزه توجه به ثروت های عظیم فرهنگی به جا مانده از دوران دفاع مقــدس و همچنین توجه به اصول اعتقادی مؤثر در تولیــد ارزش های فرهنگی آن دوران، امری ضروری است.

اعتقاد به ایســتادگی و جهاد در راه خدا و ایجاد حس مجاهدت طلبی و مجاهدت پذیری در فرد، از جمله بزرگ ترین سرمایه های فرهنگی جامعه اسلامی است که برای نهادینه و حفظ کردن آن در باورهای نسل امروز و آینده، به اقداماتی مستمر و تأثیرگذار در این خصوص نیازمند است. حرکــت عظیم راهیان نور که سال هاســت در احیای ارزش های فرهنگی دوران دفاع مقدس فعالیت می کند، از جمله سرمایه های فرهنگی کشور در ســال های اخیر است. از طرفی آنچه بیش از هــر چیز باید به آن توجــه کرد، این اســت که کدام باورهای دینی منجر به تولید ارزش های هنجار فرهنگی می شــود. به عنوان مثال، یکی از مهم ترین اصول اعتقادی مؤثر در روحیه نظامی و سلحشوری در هر فرد، اعتقاد و ایمان به معاد است، چون روحیه نظامی جدا از امکانات فیزیکی و مادی، بستگی کامل به نوع بینش و جهان بینی فرد رزمنده دارد. رزمنده ای که کشته شدن در راه خدا را مایه سعادت ابدی خود می داند، با کسی که مرگ را جز نابودی و پوچی نمی داند قابل مقایسه نیست. از ایــن رو، راهیان نور بهترین فرصت برای عبور از ســیم خاردار نفس است به منظور دستیابی به فرصتی برای رســیدن به اشک که در نهایت رســیدن به شهادت اســت، از این رو با نهادینه کردن ایــن ارزش ها، جامعه اســلامی نه تنها شــاهد تنش های درون فرهنگی نبوده بلکه به راحتی می تواند در برابر تهاجمات فرهنگی بیگانه مقابله کنــد و حتی می تواند فرهنگ خود را در جامعه های دیگر گسترش دهد که این امر برای جوامع اسلامی بسیار مهم و ضروری می باشد، به طوری که زائران راهیان نور در حال حاضر از تمام کشــورهای جهان حضور دارند و راهیان نور در شــرایط کنونی به عنوان یک رسانه بین المللی فرهنگی در حال انتقال ارزش های ناب اسلامی همچون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

بنابرایــن اقداماتی همچون حرکــت راهیان نور که بر اســاس تدبیر عالمانه رهبر معظم انقلاب شکل گرفت نه تنها در راستای احیای مهم ترین ارزش های فرهنگی می توانــد ایفای نقش کند، بلکــه در نهادینه کردن اصولــی نظیر اعتقاد به معاد، می تواند مؤثر باشد، بنابراین نگاه ویژه به این حرکت عظیم باید مورد توجه همه مســؤولان و اقشار جامعه قرار گیرد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.