پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۳

تداوم انقلاب اسلامی و ضرورت انقلاب فرهنگی

رضا رسولی

رضا رسولی

فرا رســیدن ســال چهلم انقلاب اسلامی، با وجود همه چالش هایش، یک بلوغ تازه برای حکمرانی دینی است،

قدس آنلاین-فرا رســیدن ســال چهلم انقلاب اسلامی، با
وجود همه چالش هایش، یک بلوغ تازه برای
حکمرانی دینی است، چرا که انقلاب از یک
واقعه، تبدیل به یک روند شده و نظام جمهوری
، اسلامی می رود تا با گذار از یک رویداد و نسل
.به گفتمانی تاریخی تبدیل شود
بــــــــرش
در راهپیمایی
۲۲ بهمن همه
شرکت می کنند
و به دشمن ضربه
می زنند و مشخص
می شود که مردم
پس از ۴۰ سال
هنوز به انقلاب
علاقه دارند و
دشمن مأیوس و
ناامید می شود
سه تن از مراجع، جامعه مدرسین حوزه و دبیر شورای نگهبان رئیس جمهور را مورد خطاب قرار دادند
تذکر علما و مراجع برای رفع مشکلات مردم
خبر
آیت اﷲ نوری همدانی: مردم به دلیل
گرانی و بیکاری در سختی به سر می برند؛
مسئولان احساس مسئولیت کنند
آیت اﷲ حسین نوری همدانی هم ظهر امروز
در جلســه درس خارج اصــول خود با بیان
اینکه این انقلاب که به وجود آمده مسئولیت
بزرگی بر گردن مسئولان می گذارد، اظهار
داشــت: مردم در پای انقلاب جان داده اند
و مسئولان باید احساس مسئولیت کرده و
بیــکاری و فقر را از بیــن ببرند. به گزارش
تسنیم، آیت اﷲ نوری همدانی با بیان اینکه
در حال حاضر پول ایــران جزو ارزان ترین
پول ها در کل دنیا اســت، افــزود: اینکه در
جامعه فقر و بیــکاری داریم به دلیل پایین
بودن ارزش پول اســت، مســئولان باید به
مــردم از جنبه هــای مختلــف اقتصادی و
جلســه درس خــارج فقــه با اشــاره به
مســئله بودجه گفت: سنگینی درآمدهای
دولت باید روی دوش قشــر مرفه جامعه
باشــد، نکند هزینه ها را روی دوش اقشار
پایین دست جامعه سوق دهند، همچنین
برنامه ها باید روی قشــر ضعیف متمرکز
شــود و نه اینکه درآمدها نیــز به جیب
اغنیا برود و اغنیا غنی تر شــوند، بودجه
صحیــح آن اســت کــه درآمدهــا روی
قشــر مرفه جامعه و هزینه ها روی قشــر
ضعیف جامعه باشد. اســتاد ســطوح عالی
حوزه های علمیه قم با اشــاره به مشــکل
بانک ها گفــت: دراین بــاره صحبت های
زیادی شده اســت اما مشکل گوش شنوا
است، ســرانجام معلوم می شــود که باید
.بانک های سالمی داشته باشیم
سیاست درحالــی که رئیس جمهور در
نشســت خبری ۲ روز پیــش و گفت وگوی
زنده تلویزیونی هفته گذشته برای چندمین
بار وعده ســامان دهی وضعیت معیشتی و
اقتصادی مردم در روزها و ماه های آینده را
مــی داد، مراجع عظام تقلید، رئیس جامعه
مدرســین حوزه علمیه قم و آیت اﷲ جنتی
رئیس شورای نگهبان در جلساتی جداگانه
تذکــرات و توصیه هایی را خطاب به رئیس
جمهور و مســئولان دولتی بیان کردند که
، عمده آن مربوط به پیگیری مشکلات مردم
رســیدگی به حقوق هــای نجومی و رعایت
.حال اقشار کم درآمد جامعه در بودجه بود
در همین رابطه، رئیس جامعه مدرســین حوزه
علمیه قم از ارســال نامه این نهاد عالی حوزوی
به رئیــس جمهــور و تذکر درباره مشــکلات
.کشــور و ضرورت رســیدگی به آ ن ها خبر داد
به گزارش رسا، آیت اﷲ محمد یزدی رئیس جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از وجود حقوق
های نجومی و عدم ساماندهی فضای مجازی از
سوی دولت گفت: جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم درباره معضلات فضای مجازی و مشــکلات
کشور نامه ای برای رئیس جمهور نوشته و ایشان
جوابی داده است، متأسفانه دولتمردان نسبت به
دلســوزی ها بی توجه هستند. وی افزود: باید با
خلاف ها برخورد شود، چرا برخی باید میلیون ها
تومان بگیرند و چندجا کار کنند اما عده ای دیگر
.دچار مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی باشند
آیت اﷲ مکارم شیرازی: هزینه ها
باید روی قشر ضعیف متمرکز شود و نه
اینکه درآمدها به جیب اغنیا برود
آیــت اﷲ ناصــر مکارم شــیرازی هم در
نظر بــه مفهــوم بنیادین فرهنگــی بودن
انقلاب اســلامی ایران، جدی ترین موضوع
که می بایســتی به عنوان محور حرکت آن
مورد توجه قرار گیرد، تمرکز بر روی فرهنگ
.انقلابی است
در پایان چهارمین دهه انقلاب اسلامی، نباید
از نظر دور داشــت که دور شدن از فرهنگ
انقلابی، زمینه زایل شدن اندیشه و عمل مردم
از ارزش های اصیل انقلابی خواهد بود و این
زایل شدن زمانی در جامعه جلوه گری خواهد
کرد که اجزای تشکیل دهنده جامعه، یعنی
مردم در دام فرمالیسم- شکل گرایی- گرفتار
شــوند و این گرفتاری، نه تنها اجازه پویایی
در مسیر پیمودن انقلاب را نخواهد داد، بلکه
رخوت، سستی و در نهایت ناکارآمدی نظام
.اجتماعی کشور را رقم خواهد زد
در این میانه و میدان، موضوعاتی نظیر:سبک
زندگی مردم و محصولات شاخص فرهنگی
مانند: فرآورده های رســانه ای، کتاب و انواع
هنرها، نقش تعیین کننده ای در ایجادِ توسعه
یا محدودیت برای فرهنگ را، بر عهده دارند
، که توجه کاربــردی به بهره مندی از آن ها
نیازمند شناخت دقیق و اثرگذار عرصه های
، فرهنگی مانند: رسانه ها، نظام تعلیم و تربیت
مســاجد و نهاد های انقلابی مثل بسیج، به
عنوان واســطه های انتقــال مفاهیم اصیل
انقلابی - اعتقــادی به مخاطبان واقعی این
.فرهنگ، یعنی مردم هستند
با توجه به واقعیت های اجتماعی و مشکلات
پیش رو که به عنوان حرکت مزاحم در مسیر
این پویایی فرهنگی قرار گرفته و گروه های
گوناگون جامعه، خاصــه نوجوانان و جوانان
را هدف گرفته اســت، ضــرورت انقلاب و
تحول بنیادی در سیاســت گذاری و اجرای
برنامه های فرهنگی مفید و متناســب این
نســل برای جلوگیری از گسست باورمندانه
آن ها با فرهنگ انقلابی و پیوند زدن اندیشه و
عمل آن ها با مفاهیم این فرهنگ و در نهایت
تبدیل نمــودن گروه های مختلف اجتماعی
بخصوص نسل جوان به عنوان اجزای حرکت
.پویای انقلاب، ضروری به نظر می رسد
انقلاب اســلامی در دهه پنجم نیازمند یک
فرهنگ پایدار و یک طرح جامع برای آینده ای
اســت کــه در آن افراد می تواننــد نیازهای
.خودشان را از متن انقلاب اجتهاد کنند
این اجتهاد پذیری و اصول محوری حقیقتی
است که در آینده انقلاب اسلامی تعیین کننده
.بقا و محافظ نهضت از استحاله خواهد بود

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.