ایثار و عقلانیت

کل اخبار:1

  • رضا سیفی ۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۱۱:۲۸

    تجلی ایثار و عقلانیت در جبهه انقلاب

    رضا سیفی

    فــارغ از فضای انتخاباتی کشــور که هر چه به روز سرنوشــت ساز بیســت و نهم اردیبهشت ماه، نزدیکتر می شویم تنور آن داغ تر میشود، روز گذشــته اتفاق بســیار مبارکی در اردوگاه اصولگرایان افتاد. تجلی ایثار و عقلانیــت گام بزرگی برای جبهه انقلاب در مســیر پیروزی و غلبــه بر گفتمان اشــرافی گری بود که با اقدام بموقع و سنجیده یکی از نامزدهای اصلی این جبهه رخ داد.