شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶

ایران و رمز عملیاتی جدید

حسن هانی زاده

هانی زاده

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مهمی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از دو واژه فلســفی و جامعه شناختی در تبیین سیاست های نظام بهره گرفتند که قطعاً این دو واژه بخشی از ادبیات سیاسی ایران را تشکیل خواهد داد.

قدس آنلاین- رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مهمی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از دو واژه فلســفی و جامعه شناختی در تبیین سیاست های نظام بهره گرفتند که قطعاً این دو واژه بخشی از ادبیات سیاسی ایران را تشکیل خواهد داد. رهبر انقلاب در سخنان خود ضمن پاسخ محکم به یاوه سرایی های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، تأکید کردند که مواضع آمریکا به دلیل قدرت و توانایی در مقابل ایران نیســت، بلکه بــه دلیل ضعف و شکست و عصبانیت است. آیت االله خامنه ای در سخنان خود از یک مقوله فلسفی و جامعه شناختی به عنوان قطب نمای حرکت سیاسی دولتمردان ایران بهره گرفتند و آن «پای قدرتمند و عصای بیگانه» است. این دو واژه که مفهوم فلســفی و کلامی دارد، بیانگر شــرایط موجود جامعه و پاسخی کاملاً فلسفی به کسانی اســت که از عصای بیگانه به جای استفاده از پای قدرتمند خود که یک ودیعه و عضوی الهی است، بهره می گیرند. مفهوم عصای بیگانه این اســت که این عصا هرگز نمی تواند در شــرایط ســخت حرکتی، انســان را در برابر توفان های سهمگین به سر منزل مقصود برساند. تکیــه بر عصای عاریتی بیگانه، اوج ســادگی سیاسی است؛ زیرا در جایی که انسان یک عضو قدرتمندی مانند پای طبیعی داشــته باشد، نیازمند استفاده از عصای بیگانگان نیست. این امر در واقع یک نقشه راه جدیدی است که رهبر انقلاب اسلامی در کلام فلسفی خود برای دولتمردان ایران ترســیم کرد و دولت باید بر اساس این نقشه راه جدید، سیاست های دفاعی و بین المللی خود را تعریف کند. دولتمردان ایران باید از ســخنان رهبر معظم انقلاب رمز گشــایی کنند و به جای تکیه بر وعده های پوچ بیگانگان بر امکانات بومی و ملی خود تکیه کنند. تحربه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۸ سال گذشته نشــان می دهد که تکیه بر عصای بیگانگان هیچ گاه ملت ایران را به ســر منزل مقصود نرسانده، بلکه اهداف کلان ملی از رهگذر وحدت و انسجام و اعتماد بر امکانات داخلی محقق می شود. در دو ســالی که توافقنامه برجام بین ایران و کشورهای ۱+۵ به امضا رسیده است، ایران به تمام تعهدات خود در توافقنامه برجام عمل کرد اما طرف هــای مقابل بویژه آمریکا، گام مهمی برای اجرایی کردن تعهدات خود بر نداشتند. بنابراین به نظر می رسد که رهبر معظم انقلاب «رمز عملیات سیاسی» جدیدی را به دولتمردان و سیاســیون ایران ابلاغ کردند و دولت در این خصوص باید بر اساس موضعگیری های اهانت آمیز رئیس جمهوری آمریکا علیه ملت ایران حرکت سیاسی جدیدی را آغاز کند. این حرکت باید بر انســجام داخلی، پرهیز از اختلاف های سیاسی و حزبی، تقویت ساختار دفاعی، استفاده از امکانات بومی برای تقابل با تهدیدهای خارجی و عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مبتنی باشد. تهدیدهــای ســخیف و غیرمنطقــی رئیس جمهوری آمریکا علیه ملت ایران که از خوی کابوگری دونالد ترامپ بر گرفته شــده، ملت ایران را به سمت انسجام و وحدت بیشتر سوق می دهد و پای قدرتمند ملت ایران می تواند در برابر سهمگین ترین توفان ها، ایستادگی کند.  

منبع: روزنامه قدس