مذاکرات موشکی

کل اخبار:1

  • برنامه موشکی ۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۱۲:۲۸

    نگاهی به همنوایی برخی روشنفکرنماهای داخلی با سران غربی

    تسامح موشکی کلیـــد خورد

    مسعود بصیری

    در زمانی که بحث مذاکرات هسته ای در کشور داغ بود و بســیاری از مدافعان آن سرودست برایش می شکســتند، بودند کسانی که نسبت به بدعهدی های آمریکا و همراهانش هشدار می دادند ولی مدافعان مذاکره، همه منتقدان خود را متهم به کم سوادی و فهم نادرست از مناسبات بین المللی می کردند. اما چندماه بعد که ترامپ همه وعده ها را زیر ســوال برد و عملا هیچ اتفاقی نیفتاد همین جماعت مدافع خود را به موضوعات سیاسی داخلی مشــغول کردند و به جز اندکی، بقیه حتی حاضر نشدند دشمن را متهم کنند.